Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Tilskuddsordningen har som hovedmål å bidra til mediemangfold, ytringsfrihet og å styrke den demokratiske funksjonen de lokale lyd- og bildemediene har i samfunnet. Fagutvalget behandler innkomne søknader og gir Medietilsynet råd om hvem som skal motta tilskudd.

Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og billedmedier og dets medlemmer oppnevnes av Medietilsynet.

Fagutvalget består av fem medlemmer og tre varamedlemmer som utnevnes for fire år. To medlemmer med vararepresentanter utnevnes på bakgrunn av teknisk og digital kompetanse. Tre medlemmer, inklusive utvalgets leder med vararepresentant, utnevnes på bakgrunn av lokalmediekompetanse.

Medietilsynet kan fastsette forskrift om utvalgets virksomhet og sammensetning: Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier - lovdata.no

Om Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Opprettet: 1999

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Medietilsynet, Nyg. 4, 1607 Fredrikstad

Eget nettsted: Fagutvalet for tilskott til lokale lyd- og bildemedium | Medietilsynet

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Fagutvalget gir innstillinger til Medietilsynet om tildeling av tilskudd til lokale lyd- og bildemedier. jf. forskrift: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-02-19-166