Lotterinemnda

Lotterinemnda er en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kultur- og likestillingsdepartementet. Alle vedtak etter lotteriloven fattet av Lotteritilsynet i første instans, kan klages inn for Lotterinemnda. Det samme gjelder vedtak som Lotteri- og stiftelsestilsynet fatter etter "Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner".

Om Lotterinemnda

Opprettet: 2001

Type: Nemnd

Kontakt

Eget nettsted: http://www.klagenemndssekretariatet.no/lotterinemnda/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Alle vedtak etter lotterilova fatta av Lotteritilsynet i første instans, kan klages inn for Lotterinemnda. Det same gjelder vedtak som Lotteri- og stiftelsestilsynet fatter etter Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner. Handsaminga i Lotterinemnda følgjer forvaltningslova og saksdokumenta er offentlege etter reglane i offentleglova.

Full mandattekst Lotterinemnda