Arkiv

Alle offentlege organ skal arkivere dokument som blir til som del av verksemda. Arkiva skal vere innretta slik at dokumenta er sikre informasjonskjelder på kort og lang sikt.

Privat sektor (bedrifter, organisasjonar og privatpersonar) er i utgangspunktet ikkje omfatta av denne plikta.

I tillegg til ansvaret for eige arkiv, har Kulturdepartementet ansvar for etatsstyringa av Arkivverket og Norsk kulturråd. Departementet gir dessutan tilskot til drift av privatarkiva Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og Misjonsarkivet og til Stiftelsen Asta.

Norsk kulturråd forvaltar den statlege tilskotordninga til privatarkiv.

Hovudmål for løyva til arkivformål er å sikre heilheitleg samfunnsdokumentasjon, auke bruken av arkiva og utvikle fellesløysingar for arkivsektoren.

Arkivverket

Arkivverket vert leidd av Riksarkivaren og består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og interimsorganisasjon for Norsk helsearkiv.

Dei viktigaste oppgåvene til Arkivverket er å:

  • ta vare på arkivmateriale frå statlege verksemder 
  • gjere materialet tilgjengeleg for bruk
  • føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunane og kommunane
  • bidra til at private arkiv blir tatt vare på

Arkivlova gjer greie for Riksarkivaren si rolle.

Riksarkivet oppbevarer arkiva etter sentrale statlege styresmakter og andre landsomfattande embete og statsinstitusjonar. I tillegg blir ei rekkje private arkiv frå bedrifter, organisasjonar, institusjonar og einskildpersonar oppbevart i Riksarkivet.

Statsarkiva oppbevarer arkiv etter lokale og regionale statlege styresmakter og dessutan private arkiv frå bedrifter, organisasjonar, institusjonar og einskildpersonar. Det er statsarkiv i Hamar, Oslo, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Aktuelle dokument