Arkiv

Alle offentlege organ skal arkivere dokument som blir til som del av verksemda. Arkiva skal vere innretta slik at dokumenta er sikra som informasjonskjelder.

Kulturdepartementet har ansvar for etatsstyringa av Arkivverket. Departementet gir dessutan tilskot til drift av privatarkiva Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og VID historiske arkiv, og til vedlikehald og utvikling av arkivinformasjonssystemet Asta og Arkivportalen.

Arkivverket

Arkivverket vert leidd av Riksarkivaren og består av Riksarkivet, statsarkiv i Hamar, Oslo, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø, av Samisk arkiv og interimsorganisasjon for Norsk helsearkiv.

Arkivverket skal både medverke til effektiv dokumentasjonsforvaltning og sikre, bevare og gjere tilgjengeleg statlege arkiv og prioriterte privatarkiv. Arkivverket rettleier og har tilsyn med offentleg arkivarbeid, og har ansvar for faglege standardar og retningsliner. Arkivverket skal i tillegg sette i verk overordna nasjonal politikk på arkivfeltet. Arkivverket forvaltar tilskot til utvikling og prosjekt på arkivfeltet.

Arkivlova

Arkivlova har føresegner om mellom anna Riksarkivarens ansvar og Arkivverkets oppgåver. Regjeringa har nedsett eit offentleg utval med oppgåve å gjennomgå arkivlova. Utvalet skal som grunnlag for lovarbeidet gjere greie for dei viktigaste utfordringane og utviklingstrekka i og for arkiva.

Aktuelle dokument