Arkiv

Alle offentlege organ skal arkivere dokument som blir til som del av verksemda. Arkiva skal vere innretta slik at dokumenta er sikra som informasjonskjelder.

Kulturdepartementet har ansvar for etatsstyringa av Arkivverket. Departementet gir dessutan tilskot til drift av privatarkiva Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og Misjons- og diakoniarkivet, VID og til vedlikehald og utvikling av arkivinformasjonssystemet Asta og Arkivportalen.

Arkivverket

Arkivverket skal både medverke til effektiv dokumentasjonsforvaltning og sikre, bevare og gjere tilgjengeleg statlege arkiv og prioriterte privatarkiv. Arkivverket rettleier og har tilsyn med offentleg arkivarbeid, og har ansvar for faglege standardar og retningsliner. Arkivverket skal i tillegg sette i verk overordna nasjonal politikk på arkivfeltet. Arkivverket forvaltar tilskot til utvikling og prosjekt på arkivfeltet.

Arkivverket er organisert i tre funksjonsområde: innovasjon, forvaltning og publikum.

Arkivlova

Arkivlova har føresegner om mellom anna Riksarkivarens ansvar og Arkivverkets oppgåver. Arkivlovutvalet fekk i oppgåve å gjennomgå arkivlova. Utvalet skulle gjere greie for dei viktigaste utfordringane og utviklingstrekka i og for arkiva. Utvalet overleverte si utgreiing til Kulturdepartementet 2. april 2019. 

Aktuelle dokument