Arkivlova - arkl.

Kultur- og likestillingsdepartementet

Lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv (arkivlova)

Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida.

Sjå lova på lovdata.no

Tilhøyrande tolkingsfråsegner