Arkivlova - arkl.

LOV 1992-12-04-126, Lov om arkiv (arkivlova)

Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida.

Tilhøyrande føresegner

Tilhøyrande tolkingsfråsegner