Arkiiva

Buot almmolaš orgánat galget vurket áššebáhpáriid, maid sii buvttadit doaimmaset olis. Arkiivvat galget láhččojuvvot dan láhkai, ahte áššebáhpárat vurkejuvvojit sihkkaris diehtogáldun.

Iežas arkiivva ovddasvástádusa lassin lea Kulturdepartemeanttas ovddasvástádus Arkiivadoaimmahaga etáhtastivremis. Departemeanta juolluda maid ruhtadoarjaga  Bargiidlihkadusa arkiivii ja girjerádjui ja VID historjjálaš arkiivii, ja Asta-arkiivadiehtovuogádaga ja Arkiivaportála ovdánahttimii.

Arkiivadoaimmahat

Arkiivadoaimmahaga jođiha Riikkaarkivára, ja dasa gullet Riikkaarkiiva, stáhtaarkiivvat Hamaris, Oslos, Kongsbergges, Kristiansandas, Stavangeris, Bergenis, Troandimis ja Romssas, Sámi arkiiva ja Norgga dearvvašvuođaarkiivva gaskaboddasaš organisašuvdna.

Arkiivadoaimmahat galgá leat mielde jođiheamen beaktilis dokumeantahálddašeami ja sihkkarastit, vurket ja fuolahit ahte stáhtaarkiivvaid ja dehálaš priváhtaarkiivvaid sáhttá geavahit. Arkiivadoaimmahat bagadallá ja goziha almmolaš arkiivvaid, ja ovddasvástida fágalaš standárddaid ja njuolggadusaid. Dan lassin galgá arkiivadoaimmahat čađahit arkiivasuorggi vástesaš bajitdási našuvnnalaš politihka.  Arkiivadoaimmahat hálddaša arkiivasuorggi guoskevaš ovdánahttin- ja prošeaktadoarjagiid. 

Arkiivaláhka

Arkiivaláhka mudde earret eará Riikkaarkivára ovddasvástádusa ja Arkiivadoaimmahaga doaimmaid. Ráđđehus lea nammadan lávdegotti geahčadit arkiivalága. Lávdegoddi galgá láhkabarggu oktavuođas čielggadit deháleamos hástalusaid ja  ovddidandovdomearkkaid arkiivasuorggis.

Áigeguovdilis dokumeanttat