Arkiiva

Buot almmolaš orgánat galget vurket áššebáhpáriid, maid sii buvttadit doaimmaset olis. Arkiivvat galget láhččojuvvot dan láhkai, ahte áššebáhpárat vurkejuvvojit sihkkaris diehtogáldun sihke lagaš ja guhkes áiggi dárbbuid várás.

Geatnegasvuohta ii dábálaččat gusto priváhta suorggi áššebáhpáriidda (fitnodagaide, servviide iige priváhta olbmuide).

Iežas arkiivva ovddasvástádusa lassin Kulturdepartemeanttas lea ovddasvástádus Arkiivadoaimmahaga ja Norgga kulturráđi etáhtastivremis. Departemeanta doarju maid Bargiidlihkadusa arkiivva ja girjeráju, Miššuvdnaarkiiva ja Asta-vuođđudusa.

Arkiivadoaimmahaga jođiha Riikkaarkivára, ja dasa gullá Riikkaarkiiva, gávcci stáhtaarkiivva, Sámi arkiiva ja Norgga dearvvašvuođaarkiivva gaskaboddasaš organisašuvdna.

Arkiivadoaimmahaga mávssoleamos doaimmat leat:

  •  fuolahit stáhta doaimmaid arkiivaávdnasiin 
  •  láhčit ávdnasiid, nu ahte daid sáhttá geavahit
  •  gozihit stáhta, fylkkagielddaid ja gielddaid arkiivabarggu
  •  bargat dan ovdii, ahte priváhta arkiivvain fuolahit

Riikkaarkivára láhkavuođđun lea arkiivaláhka.

Riikkaarkiiva vurkkoda mávssolaš stáhtaeiseválddiid ja eará riikkaviidosaš virgedoaimmahagaid ja stáhta ásahusaid arkiivvaid. Dasa lassin Riikkaarkiiva vurkkoda fitnodagaid, servviid, ásahusaid ja ovttaskas olbmuid priváhta arkiivvaid.

Stáhtaarkiivvat vurkkodit báikkálaš ja guovlludási stáhta eiseválddiid arkiivvaid ja dan lassin fitnodagaid, servviid, ásahusaid ja ovttaskas olbmuid priváhta arkiivvaid. Stáhtaarkiivvat leat Hamaris, Oslos, Kongsbergas, Kristiansandas, Stavangeris, Bergenis, Troandimis ja Romssas.

Norgga kulturráđđi hálddaša stáhta beales priváhtaarkiivvaid doarjjaortnega.

Arkiivaulbmiliid juolludemiid váldoulbmilin lea sihkkarastit ollislaš servodatdokumentašuvnna, lasihit arkiivvaid geavaheami ja ovddidit arkiivasuorgái oktasaš čovdosiid.

Liŋkkat:  

  • St. dieđ. 7 (2012-2013) Stuorradiggedieđáhus arkiivva birra (Melding til Stortinget. Arkiv, ođđadárogillii)
  • St.dieđ. nr. 24 (2008-2009) Nationála strategiija digitála vurkkodeami birra ja kulturárbbi gaskkusteami birra (Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv, girjedárogillii)
  • St.dieđ. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitihkka 2014 rádjái (Kulturpolitikk fram mot 2014, ođđadárogillii)
  • St.dieđ. nr. 22 (1999 - 2000) Dieđu ja vásáhusa gáldut. Arkiiva, girjerádju ja musea DGT-áiggis ja kultursuorggi huksehusaid rámmaeavttut (Kjelder til kunnskap og oppleving. Om arkiv, bibliotek og museum i ei IKT-tid og om bygningsmessige rammevilkår på kulturområdet, ođđadárogillii)
  • Arkiivaláhka (Lovdata)
  • Arkiivadoaimmahat