Arkiiva

Buot almmolaš orgánat galget vurket áššebáhpáriid, maid sii buvttadit doaimmaset olis. Arkiivvat galget láhččojuvvot dan láhkai, ahte áššebáhpárat vurkejuvvojit sihkkaris diehtogáldun.

Iežas arkiivva ovddasvástádusa lassin lea Kulturdepartemeanttas ovddasvástádus Arkiivadoaimmahaga etáhtastivremis. Departemeanta juolluda maid ruhtadoarjaga  Bargiidlihkadusa arkiivii ja girjerádjui ja miššuvdna- ja diakoniijaarkiiva, VID ja Asta-arkiivadiehtovuogádaga ja Arkiivaportála bajásdoallamii ja ovdánahttimii.

Arkiivadoaimmahat

Arkiivadoaimmahat galgá leat mielde jođiheamen beaktilis dokumeantahálddašeami ja sihkkarastit, vurket ja fuolahit ahte stáhtaarkiivvaid ja dehálaš priváhtaarkiivvaid sáhttá geavahit. Arkiivadoaimmahat bagadallá ja goziha almmolaš arkiivvaid, ja ovddasvástida fágalaš standárddaid ja njuolggadusaid. Dan lassin galgá arkiivadoaimmahat čađahit arkiivasuorggi vástesaš bajitdási našuvnnalaš politihka.  Arkiivadoaimmahat hálddaša arkiivasuorggi guoskevaš ovdánahttin- ja prošeaktadoarjagiid. 

Arkiivadoaimmahat lea organiserejuvvon golmma doaibmasurggiide: innovašuvdna, hálddašeapmi ja geahččit.

Arkiivaláhka

Arkiivaláhka mudde earret eará Riikkaarkivára ovddasvástádusa ja Arkiivadoaimmahaga doaimmaid. Arkiivaláhkalávdegotti bargun lei geahčadit arkiivalága.  Lávdegoddi galggai  láhkabarggu oktavuođas čielggadit deháleamos hástalusaid ja  ovddidandovdomearkkaid arkiivasuorggis. Lávdegoddi geigii iežas čielggadeami Kulturdepartementii cuoŋománu 2.b.2019.

Áigeguovdilis dokumeanttat