Godkjente kampaktiviteter

Alle kampaktiviteter som tillater knockout er regulert av knockoutloven og den tilhørende knockoutforskriften. For å arrangere organisert konkurranse, oppvisnings- eller treningskamp der knockout er tillatt kreves det godkjenning.

Stortinget fattet 7. juni 2001 vedtak om lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutloven). Loven ble sanksjonert 15. juni 2001 med virkning fra 1. januar 2002. Kampaktiviteter som tillater knockout medfører skaderisiko. Begrunnelsen for en regulering er først og fremst av medisinsk karakter.

Søknad om godkjenning skal sendes til godkjenningsnemnda (se søknadsskjema). For å få godkjenning må søker oppfylle knockoutforskriftens § 1 (3) og (4) og kampaktiviteten må utøves i overensstemmelse med sikkerhetsbestemmelsene i § 3 til § 14. Kampaktiviteter som har fått godkjenning står oppført på kampaktivitetslisten. Godkjenningsnemndas vedtak kan påklages til klagenemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout. Klagen skal sendes til godkjenningsnemnda.

Kontaktinformasjon:

Godkjenningsnemnda

Leder av Godkjenningsnemnda Morten Justad Johnsen
E-post: mjj@idrettsadvokat.no 
Mobil: 41900040
Post- og besøksadresse: Smestadveien 1, 0376 Oslo 

Klagenemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout

Leder Andreas Messelt Ekker
Mobil: +47 90 53 99 72
E-post: ae@bjerkan-stav.no 

Jobber hos: Bjerkan Stav Advokatfirma AS
Besøksadresse: Ferjemannsveien 10, 7014 Trondheim
Postadresse: Postboks 8809 Nedre Elvehavn, 7481 Trondheim

Godkjente kampaktiviteter

Godkjenningsnemndas vedtak (fra og med desember 2016)

Godkjenning inntil videre

Godkjenning med tidsbegrensning / godkjenning av dispensasjoner

Avslag

Klagenemndas vedtak