Knockoutloven

Kultur- og likestillingsdepartementet

Lov 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutloven)

Organisert konkurranse, oppvisning eller treningskamp der knockout er tillatt, kan bare finne sted etter godkjenning av Kongen.

Med knockout menes at en deltaker må avbryte kampen på grunn av støt mot hodet.

I vurderingen av om godkjenning skal gis, skal det blant annet legges vekt på om kampaktiviteten i tilstrekkelig grad tar hensyn til utøverens helse og sikkerhet.

Kongen kan fastsette nærmere sikkerhetsbestemmelser som en godkjent kampaktivitet må følge.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser