Idrettspolitikken

Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Idrett og fysisk aktivitet har positive effekter både for hver enkelt og for samfunnet.  Det går ikke noe klart skille mellom egenverdien ved fysisk aktivitet og den samfunnsmessige betydning idrettsarbeidet har. Idrett er viktig på alle nivåer, for alle som driver med det, og for mange rundt dem, og verdiene og effektene knyttet til utøvelse av idrett er hovedbegrunnelsen for den statlige støtten til idrettsformål.  

Det er viktig å støtte den frivillige, medlemsbaserte idretten, slik at man kan opprettholde og utvikle et omfattende og godt aktivitetstilbud der folk bor. Og det er viktig med gode idrettsanlegg som gir flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet, og som speiler aktivitetsprofilen i befolkningen.

Den viktigste målgruppen for den statlige idrettspolitikken er barn og ungdom.

Kulturdepartementets ansvar

Kulturdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål. Flere forvaltningsoppgaver knyttet til spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er delegert til kommuner og fylkeskommuner. På aktivitetssiden er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité den største tilskuddsmottakeren. Spørsmål knyttet til spillemidler kan i første omgang rettes til egen kommune eller fylkeskommune.

Fordeling av spillemidler til idrettsformål (Hovedfordelingen)

Spilloverskuddet fra Norsk Tipping fordeles slik: 64 prosent til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Idrettsanlegg

Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg og informasjon om spillemidler til utstyr. Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.

Spesielle idrettslige aktiviteter

Informasjon om antidopingarbeid, tilskudd til inkludering i idrettslag, tilskudd til tiltak for grupper med spesielle behov og friluftstiltak for barn og ungdom.

Tilskudd til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF)

NIF er den mest sentrale samarbeidspartner for statlige myndigheter på aktivitetssiden.

Tilskudd til lokale idrettslag og idrettsforeninger

Fra og med hovedfordelingen i 2000 har Kulturdepartementet hatt en tilskuddsordning som retter seg spesifikt mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Internasjonalt idrettssamarbeid

Kulturdepartementet er involvert i internasjonalt arbeid på idrettsområdet. Departementet er representert i Europarådet og i ulike fora innenfor antidopingarbeid og idrettsanlegg. I tillegg er det på myndighetsnivå et utstrakt nordisk samarbeid innen idrettsområdet.