Spesielle idrettslige aktiviteter

Informasjon om antidopingarbeid, tilskudd til inkludering i idrettslag, tilskudd til tiltak for grupper med spesielle behov og friluftstiltak for barn og ungdom.

Antidopingarbeid

Departementet og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) opprettet 3. juni 2003 Stiftelsen Antidoping Norge (ADN) for å sikre at kontroll- og påtalevirksomheten for dopingsaker organiseres uavhengig av NIF og staten. Stiftelsen skal i medhold av NIFs lov og avtale mellom NIF og stiftelsen arbeide for formålet blant alle NIFs organisasjonsledd og medlemmer.

Følgende virksomhetsområder står sentralt i stiftelsens arbeid:

  • Stiftelsen har ansvar for å drive kontrollvirksomhet.
  • Gjennom en egen påtalenemnd skal stiftelsen utøve påtalevirksomhet overfor NIFs domsorgan i forbindelse med brudd på NIFs straffebestemmelser om doping.
  • Stiftelsen skal drive verdi-, informasjons- og forebyggende virksomhet for å bekjempe doping.
  • Stiftelsen skal selvstendig, og i samarbeid med stifterne drive virksomhet for å fremme internasjonalt samarbeid knyttet til bekjempelsen av doping innenfor organisert idrett.
  • Stiftelsen skal bidra til forskningsvirksomhet knyttet til virksomhetens formål.

Departementet gir årlig et tilskudd til Antidoping Norges virksomhet. Statens overordnede mål med tilskuddet er å bidra til å opprettholde og utvikle Antidoping Norge som et uavhengig kontroll- og påtaleorgan for antidopingarbeidet innenfor den organiserte idretten. Tilskuddet skal videre bidra til at Antidoping Norge, gjennom sin virksomhet, kan bekjempe doping og fremme en ærlig og dopingfri idrett.

Departementet gir også et årlig grunntilskudd til Norges laboratorium for dopinganalyse. Gjennom tilskuddet ønsker departementet å sikre at laboratoriet kan opprettholde et høyt faglig nivå på sitt arbeid.

Tilskudd til inkludering i idrettslag

Flere av de største byene står overfor spesielle utfordringer knyttet til å rekruttere barn og ungdom til idrettslagene. Undersøkelser viser at barn og ungdom med minoritetsbakgrunn, og da spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. Dette understreker behovet for tiltak rettet spesielt mot denne målgruppen.

Det overordnede målet med tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrett/fysisk aktivitet i et idrettslag. Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn og ungdom med minoritetsbakgrunn – med særlig vekt på jenter, og barn og ungdom fra familier med vedvarende lavinntekt.

Tilskuddsordningen administreres av Norges idrettsforbund. Fra og med 2022 kan tilskuddet gis til tiltak i regi av idrettslag i 30 kommuner over hele landet som er valgt ut på grunn av stor barne- og minoritetsbefolkning og/eller høy andel barn i familier med vedvarende lavinntekt. Kommunene som er valgt ut er Kristiansand, Arendal, Gjøvik, Ålesund, Bodø, Oslo, Stavanger, Sandnes, Haugesund, Tromsø, Trondheim, Sandefjord, Skien, Larvik, Tønsberg, Porsgrunn, Bergen, Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg, Lillestrøm, Moss, Indre Østfold, Ullensaker, Bærum, Lørenskog, Asker, Nordre Follo, Halden og Ringerike.

Tilskuddsordningen ble evaluert i 2020 og departementet utvidet og utarbeidet et nytt regelverk for ordningen i august 2021:

Friluftstiltak for barn og ungdom

Departementets rolle når det gjelder tilrettelegging for friluftsliv er knyttet til tilskudd til anlegg for friluftsliv og tilskudd til prosjekter i regi av friluftsorganisasjoner.

Friluftslivet har sin tilknytning til staten gjennom Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet. Friluftsliv er definert som ett av flere innsatsområder innen miljøvernpolitikken. På anleggsområdet kan det søkes om tilskudd til blant annet turløyper, turveier og turstier, overnattingshytter og løypetiltak i fjellet.

Tilskuddsordningen til friluftstiltak for barn og unge ble etablert i 1993 på bakgrunn av St. meld. nr. 41 (1991-92) hvor det heter at Departementet er innstilt på å tilføre FRIFO - Friluftslivets fellesorganisasjon (nå Norsk Friluftsliv) aktivitetsmidler særlig med henblikk på aktiviteter for barn og unge.

Forutsetningen for denne aktivitetsstøtten har vært at den skal brukes til iverksetting og gjennomføring av tiltak og prosjekter som har til hensikt å øke omfanget av friluftsaktiviteter blant barn og ungdom.

Siden 1998 har Friluftsrådenes Landsforbund (FL) også fått tilført aktivitetsmidler.