Tilskudd til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

NIF er den mest sentrale samarbeidspartner for statlige myndigheter på aktivitetssiden.

De overordnede målene med tilskuddet til NIF er:

  • Bidra til å opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon.
  • Bidra til å opprettholde og utvikle et godt aktivitetstilbud gjennom den organiserte idretten.
  • Bidra til å bevare og sikre NIF som en åpen og inkluderende organisasjon, og til at idrettslagene framstår som arenaer for meningsdannelse og verdifulle rammer for sosialt fellesskap.

I tillegg er det formulert egne mål for tilskuddene som er spesielt rettet inn mot barn, ungdom og breddeidrett, samt til toppidrett.

Gjennom tilskuddet til barn, ungdom og breddeidrett søker staten å bidra til et godt tilbud for barn (6 -12 år) og ungdom (13 -19 år). Videre er det et mål å bidra til best mulige rammebetingelser for idrettslagene.

Statens tilskudd til toppidrett er begrunnet ut fra toppidrettens rolle som kulturell identitetsskaper, og den store interessen dette fenomenet har i befolkningen.

NIFs nettsider www.idrettsforbundet.no 

Tilskudd til NIF for 2021

Post 1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt: 135 000 000
Post 2 Grunnstøtte særforbund: 276 000 000
Post 3 Barn, ungdom og bredde: 174 000 000
Post 4 Toppidrett: 165 000 000
Samlet tilskudd: 750 000 000