Idrettspolitikken

Internasjonalt idrettssamarbeid

Kultur- og likestillingsdepartementet er involvert i internasjonalt arbeid på idrettsområdet. Departementet er representert i Europarådet og i ulike fora innenfor antidopingarbeid og idrettsanlegg. I tillegg er det på myndighetsnivå et utstrakt nordisk samarbeid innen idrettsområdet.

UNESCOs antidopingkonvensjon

UNESCOs konvensjon mot doping i idretten trådte i kraft i 2007. Avtalen forplikter myndighetene til å arbeide mot doping i idretten og er et rammeverk for harmonisering av antidopingregelverk og -politikk på internasjonalt nivå. Norge har ratifisert avtalen.

Idrettssamarbeid i regi av Europarådet

Departementet representerer Norge i idrettssamarbeidet i regi av Europarådet.

Europarådets målsetting på idrettsområdet er: “to promote safe and ethical sport and the social and health benefits it brings to individuals and society, through policies based on the same principles throughout Europe”.  Europarådet skal bidra til å motvirke negative sider ved idrett. Dette gjøres gjennom arbeidet i den utvidete delavtalen for idrett (EPAS), og konvensjonene om antidoping (The Anti-Doping Convention), trygghet og sikkerhet ved idrettsarrangementer (The Council of Europe Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at Football Matches and Other Sports Events) og manipulering av idrettskonkurranser (The Convention on the Manipulation of Sports Competitions).

Norge er medlem av EPAS og har også ratifisert konvensjonene.

Nordisk samarbeid på idrettsområdet

De nordiske idrettsministrene undertegnet i oktober 2003 ”Erklæring om de nordiske regjeringers samarbeid på idrettsområdet”. Erklæringen bygger opp under et utstrakt samarbeid på myndighetsnivå innenfor idrett og ble første gang vedtatt og undertegnet i Norge i februar 1994 av de daværende nordiske idrettsministre. Erklæringen tar utgangspunkt i en felles oppfatning av idrettens betydning for samfunnet. Samarbeidet er basert på respekten for den frivillige innsatsen i idretten, samt de demokratiske idrettsorganisasjoners selvstendighet på nasjonalt og internasjonalt nivå.

En viktig del av samarbeidet består i å utveksle erfaringer og drøfte aktuelle idrettspolitiske spørsmål. Dette blir ivaretatt gjennom jevnlige møter på embetsnivå. I idrettssamarbeidet legges det vekt på koordinering av nordiske synspunkter i internasjonale samarbeidsorganer.

Deltagelse i CEN-arbeid – Den europeiske standardiseringskomiteen

Norge er gjennom Standard Norge medlem i den europeiske standardiseringskomiteen CEN (Comité Européen de Normalisation) og deltar i arbeidet med utforming av europeiske standarder innen ulike fagområder. Departementet deltar i dette arbeidet innenfor fagområdet idrettsanlegg.

Viktige målsettinger er å finne fram til standardiserte løsninger når det gjelder funksjonalitet, sikkerhet og miljøforhold. Størst aktivitet for tiden er det i komiteer og grupper som arbeider med standarder for idrettsdekker og tribuneanlegg. Ansvarlig for utgivelse av standarder i Norge for dette fagområdet, og dermed koordinering av arbeidet, er Standard Norge.