Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

17. april ble det åpnet for søknader om strømstøtte for første kvartal av 2024. Søknadsfristen er 15. mai klokken 13.

Strømstøtteordningen for frivillig sektor er justert, slik at ordningen har om lag samme støttenivå som i Straumstønadsordninga for hushald. Ordningen er forlenget ut 2024. Den forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Straumstønadsordninga for hushald ble i september endret til å beregne strømstøtte på grunnlag av forbruk og strømpris per time. Ordningen for frivillig sektor er derfor også justert for å kunne ta bedre høyde for pris- og forbruksvariasjon. Den justerte modellen vil gjelde for strømforbruk fra og med 1. september 2023. Forslag om justering av strømstøtteordningen for frivillig sektor ble sendt på høring i november, med høringsfrist 18. desember 2023.

Regjeringen er kjent med at noen frivillige organisasjoner har problemer med å legge ut for strømregningene i påvente av støtte gjennom ordningen. Regjeringen har oppfordret energiselskapene til å gi betalingsutsettelse. 

Søknadsbehandlingen starter umiddelbart etter at søknadsskjemaet åpnes. For organisasjoner som har utfordringer med å legge ut for strømregningene sine er det derfor viktig å søke tidlig.

 

Nedenfor følger noen av hovedpunktene i forskriften:

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen er for frivillige organisasjoner. Gjennom ordningen dekkes 90 prosent av prisforskjellen mellom 73 øre per kWt og timesprisene der forbruket per time beregnes ved hjelp av et gjennomsnittlig forbruksmønster for frivillige organisasjoner. Det er ingen endring for søkerne i ordningen. De trenger kun å dokumentere strømforbruk per måned.

Følgende organisasjoner har rett til å søke:

  1. Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret
  2. Virksomheter som ikke er i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret
  3. Andre frivillige virksomheter som ikke dekkes under a. og b. kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og hvor det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Frivillig arbeidsinnsats skal forstås som mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden.

Søker må ha organisasjonsnummer.

Hvilke kostnader kompenseres

Tilskuddsordningen vil kun gjelde strømforbruk der timesprisene på strøm er over terskelen på 73 øre per kWt.

Følgende skal ikke kompenseres:

  1. Strømforbruk knyttet til utføring av offentlig lovpålagte oppgaver på oppdrag fra stat, fylkeskommune eller kommune. Eksempler på dette er ideelle organisasjoner som driver med barnehager, barnevern, skoler, omsorgsboliger og annet helsetilbud.
  2. Økonomisk virksomhet hvor kompensasjon til denne virksomheten er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte
  3. Strømutgifter som allerede er kompensert gjennom de statlige strømstøtteordningene for husholdninger eller landbruket.
  4. Strømutgifter til virksomheter som er under konkursbehandling.

Hvordan kan jeg søke?

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opprettet et søknadsskjema for tilskuddsordningen.

Lenke til søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister finner du på lottstift.no:

Når er fristen for å søke?

Det er kvartalsvise søknadsrunder. Det kan nå søkes om strømstøtte for første kvartal 2024 (januar–mars). Søknadsfrist er 15. mai klokken 13.

Hvor mye får jeg?

Søkerne må dokumentere kWt-forbruk for forrige periode. 

Organisasjonene som kvalifiserer til tilskudd kan forvente å få en støtte tilsvarende 90 prosent av strømkostnadene over 73 øre per kWt.