Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene.

I første tilskuddsperiode desember 2021–mars 2022 ble tilskuddsordningen forvaltet av kommunene. Regjeringen har besluttet å forlenge tilskuddsordningen til og med mars 2023. I perioden april 2022–mars 2023 vil tilskuddsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Nedenfor følger noen av hovedpunktene:

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i desember.

Månedlig gjennomsnittspris i hvert av prisområdene publiseres på nettsidene til Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) i begynnelsen av hver måned.

Regjeringen vurderer enkelte endringer i tilskuddsordningen for perioden april 2022–mars 2023 basert på erfaringene fra forrige tilskuddsperiode. Oppdatert informasjon vil legges ut på regjeringen.no og lottstift.no fortløpende frem mot sommeren 2022.

I forrige tilskuddsperiode var dette kriteriene for å få tilskudd:

1. Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret er tilskuddsberettiget.

2. Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner (og tilknyttede virksomheter) som har strøm- eller fjernvarmekostnader får tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.

3. Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker eller menighetshus som ikke har offentlig finansiering, der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.

Alle som søker må enten eie eller leie lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader. Utgiftene må kunne dokumenteres gjennom regning eller lignende.

Kommunale og kommunalt finansierte bygg og virksomheter og kommersielle virksomheter, kan ikke få tilskudd. Det er ikke anledning til å få dekket økte strømutgifter i private hjem.

Hvordan kan jeg søke?

Lotteri- og stilftelsestilsynet vil opprette et nytt søknadsskjema for tilskuddsordningen. Lenke til søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister vil legges ut på regjeringen.no og på lottstift.no.

Når er fristen for å søke?

For den forlengede perioden april 2022–mars 2023 vil det være mulig å søke om strømstøtte hvert kvartal. Første søknadsrunde vil derfor bli i etterkant av andre kvartal 2022. For å unngå søknadsfrister i sommerferien vil søknadsskjemaet åpnes tidligst i august.

Hvor mye får jeg?

Tilskuddet blir beregnet etter faste satser på om lag samme nivå som i ordningen for husholdninger. Søkerne må dokumentere kWt-forbruk for forrige periode. 

Organisasjonene som kvalifiserer til tilskudd kan forvente å få en støtte tilsvarende 80 prosent av strømkostnadene over 70 øre per kWt opp til gjennomsnittsprisen den måneden.

Hvor henvender jeg meg hvis jeg har spørsmål?

Hvis du har spørsmål knyttet til tilskuddsordningen kan du sende e-post til postmottak@kud.dep.no