Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Regjeringen har foreslått å videreføre tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til og med juni 2023.

I første tilskuddsperiode desember 2021–mars 2022 ble tilskuddsordningen forvaltet av kommunene. I perioden april 2022–juni 2023 vil tilskuddsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Regjeringen varslet 16. september 2022 at strømstøtten vil økes fra 80 til 90 prosent av gjennomsnittlig strømpris over 70 øre per kWt i perioden oktober-desember 2022. Stortinget har bevilget 70 millioner kroner til formålet.

Regjeringen er kjent med at noen frivillige organisasjoner har problemer med å legge ut for strømregningene i påvente av støtte gjennom ordningen. Regjeringen har oppfordret energiselskapene til å gi betalingsutsettelse. Lotteri- og stiftelsestilsynet, som forvalter strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner, åpner søknadsskjemaet for perioden juli-september allerede 19. oktober, en uke tidligere enn planlagt. Søknadsfrist for perioden juli-september var 16. november klokken 13.
Fram til nå har søknadsbehandlingen startet først etter at søknadsfristen utløper, nå vil søknadsbehandlingen starte umiddelbart og vil kunne gi utbetaling 4-5 uker tidligere, sammenliknet med forrige søknadsrunde. Det vil åpnes for søknader for perioden oktober-desember i midten av januar 2023.

Les hele forskriften her: Forskrift for strømstøtteordningen for frivillig sektor - Lovdata

Nedenfor følger noen av hovedpunktene i forskriften:

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i desember.

Månedlig gjennomsnittspris i hvert av prisområdene publiseres på nettsidene til Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) i begynnelsen av hver måned.

Følgende organisasjoner har rett til å søke:

  1. Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret
  2. Virksomheter som ikke er i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret
  3. Andre frivillige virksomheter som ikke dekkes under a. og b. kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og hvor det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Frivillig arbeidsinnsats skal forstås som mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden.

Søker må ha organisasjonsnummer.

Hvilke kostnader kompenseres

Tilskuddsordningen vil kun gjelde strømforbruk i prisområder med en gjennomsnittlig månedlig strømpris på over 70 øre per kWt.

Gjennomsnittlig månedlig strømpris beregnes av Reguleringsmyndigheten for energi siste dag i den aktuelle måneden. Satsen kan rundes av til hele ører.

Følgende skal ikke kompenseres:

  1. Strømforbruk knyttet til utføring av offentlig lovpålagte oppgaver på oppdrag fra stat, fylkeskommune eller kommune. Eksempler på dette er ideelle organisasjoner som driver med barnehager, barnevern, skoler, omsorgsboliger og annet helsetilbud.
  2. Økonomisk virksomhet hvor kompensasjon til denne virksomheten er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte
  3. Strømutgifter som allerede er kompensert gjennom de statlige strømstøtteordningene for husholdninger eller landbruket.
  4. Strømutgifter til virksomheter som er under konkursbehandling.

Hvordan kan jeg søke?

Lotteri- og stilftelsestilsynet har opprettet et søknadsskjema for tilskuddsordningen. Lenke til søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister finner du på lottstift.no: Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner - Lottstift

Når er fristen for å søke?

For den forlengede perioden april 2022–mars 2023 vil det være mulig å søke om strømstøtte hvert kvartal. Søknadsfristen for perioden april-juni 2022 var 7. september 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil åpne søknadsskjemaet for perioden juli-september allerede 19. oktober, en uke tidligere enn planlagt. Søknadsfrist for perioden juli-september er 16. november klokken 13.

Hvor mye får jeg?

Tilskuddet blir beregnet etter faste satser på om lag samme nivå som i ordningen for husholdninger. Søkerne må dokumentere kWt-forbruk for forrige periode. 

Organisasjonene som kvalifiserer til tilskudd kan forvente å få en støtte tilsvarende 80 prosent av strømkostnadene over 70 øre per kWt opp til gjennomsnittsprisen den måneden. Regjeringen har foreslått å øke støtten til 90 prosent over 70 øre per kWt i perioden oktober-desember 2022.

Kompensasjon for økte kostnader til gass i idrettslag

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner for å kompensere for økte kostnader til gass i idrettslag. Det legges opp til at støtten skal være på tilsvarende nivå som i strømstøtteordningen for frivillig sektor. Norges idrettsforbund vil stå for fordeling av midlene til idrettslagene.