Frivilligsentraler

Frivilligsentralene er lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet.

Om særskilt fordelte rammetilskuddsmidler til kommuner med frivilligsentraler

Fra 1. januar 2017 er ansvaret for tildeling av midler til frivilligsentralene overført fra stat til kommune. Tildelingsbeløpet til den enkelte kommune er beregnet ut fra antall etablerte frivilligsentraler i den enkelte kommune i 2016. Midlene er lagt inn i den enkelte kommunes særskilt tildelte rammetilskuddsmidler (tabell C).

Kommuner som har opprettet eller nedlagt frivilligsentraler bes rapportere om dette til Kulturdepartementet innen 1. juni 2017, slik at det kan tas høyde for dette i beregningen av særskilt fordelte rammetilskuddsmidler for 2018, jf. "Informasjon om tilskudd til frivilligsentraler" av 18.11.2016. Rapportene sendes som e-post til postmottak@kud.dep.no. De kommuner som ikke har opprettet eller nedlagt frivilligsentraler skal ikke rapportere.

Beregningsgrunnlaget for fordeling av midler i 2018 vil ta utgangspunkt i både fordelingsnøkkelen fra 2016 og rapporter om etableringer evt. nedleggelser av frivilligsentraler. Det er opp til den enkelte kommune å fastsette rapporteringskrav fra frivilligsentralene i sin kommune.

Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og drives ut fra lokale forutsetninger og behov. Aktivitetene skal bygge på frivillig innsats, bidra til å skape sosiale møteplasser og legge til rette for lokal frivillig virksomhet. Om en frivilligsentral faller innenfor eller utenfor målgruppen for bevilgningen er det opp til den enkelte kommune å ta stilling til.

Tabellen over særskilt fordelte midler (tabell C) er presentert i "Grønt hefte - Inntektssystemer for kommuner og fylkeskommuner", som legges frem som vedlegg til statsbudsjettet (Prop. 1 S) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Brev fra Kulturdepartementet til kommunene med informasjon om tilskudd til frivilligsentraler, datert 18. november 2016 (.pdf)