Frivilligsentraler

Frivilligsentralene er lokale møteplasser som skal stimulere til frivillig innsats og være et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor.

Om statlig tilskudd til frivilligsentraler

Regjeringen har vedtatt en ny forskrift for tilskudd til frivilligsentraler. Forskriften beskriver hvordan tilskuddet skal fordeles.

Utbetaling av midler skjer via kommunene i begynnelsen av året.

Nedenfor følger noen hovedpunkter fra den nye ordningen:

Hvem kan søke?

Kommunene søker på vegne av frivilligsentralene i sin kommune.

Alle frivilligsentralene som inngår i søknaden må tilfredsstille kravene i forskriften:

  1. drive virksomhet i samsvar med formålet i forskriftens § 1, tilpasset lokale forutsetninger og behov
  2. være eid og driftet av enten en kommune, en virksomhet i Frivillighetsregisteret, et samvirkeforetak der samtlige medlemmer er kommuner og/eller virksomheter i Frivillighetsregisteret, eller en kombinasjon av de nevnte
  3. ha et rådgivende organ som kan påvirke driften av frivilligsentralen, der frivilligheten er representert
  4. ha eget regnskap og årsrapport
  5. ha tilgang på fysiske lokaler
  6. ha minst ett årsverk, som hovedregel én person i 100 prosent stilling
  7. ha lokal finansiering tilsvarende minst 40% av frivilligsentralens totale driftsinntekter
  8. benytte ordet "frivilligsentral" eller likelydende i frivilligsentralens navn

Hvordan kan jeg søke?

Lotteri- og stiftelsestilsynet har tatt over forvaltningen av denne ordningen. 

Tidligere har ordningen ligget under Kultur- og likestillingsdepartementet. Rapportering av bruk av 2022-midler skal derfor sendes til departementet, i tråd med informasjonen i tilskuddsbrevet som ble sendt ut 24. januar 2022. 

Hvordan beregnes tilskuddet?

Stortinget vil bevilge en ramme til frivilligsentraler på kap. 315 post 60 i de årlige statsbudsjettene. Den totale rammen vil fordeles likt på alle frivilligsentralene.

Tilskuddet vil overføres til kommunene som søker og deretter fordeles til den enkelte frivilligsentral.