Frivilligsentraler

Frivilligsentralene er lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet.

Om særskilt fordelte rammetilskuddsmidler til kommuner med frivilligsentraler

Fra 1. januar 2017 er ansvaret for tildeling av midler til frivilligsentralene overført fra stat til kommune. Midlene er lagt inn i den enkelte kommunes særskilt tildelte rammetilskuddsmidler (tabell C).

Kommuner som oppretter eller nedlegger frivilligsentraler i perioden fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019 bes rapportere om dette til Kulturdepartementet innen 1. juni 2019, slik at det kan tas høyde for dette i beregningen av særskilt fordelte rammetilskuddsmidler for 2020, jf. informasjonsbrev av 11.01.2019 tilsendt alle landets kommuner. Rapportene sendes som e-post til postmottak@kud.dep.no. De kommuner som ikke har opprettet eller nedlagt frivilligsentraler skal ikke rapportere.

Det er opp til den enkelte kommune å fastsette rapporteringskrav fra frivilligsentralene i sin kommune.

Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og drives ut fra lokale forutsetninger og behov. Aktivitetene skal bygge på frivillig innsats, bidra til å skape sosiale møteplasser og legge til rette for lokal frivillig virksomhet. Om en frivilligsentral faller innenfor eller utenfor målgruppen for bevilgningen er det opp til den enkelte kommune å ta stilling til.

Tabellen over særskilt fordelte midler (tabell C) er presentert i "Grønt hefte - Inntektssystemer for kommuner og fylkeskommuner", som legges frem som vedlegg til statsbudsjettet (Prop. 1 S) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Brev fra Kulturdepartementet til kommunene med informasjon om tilskudd til frivilligsentraler, datert 11.01.2019 (.pdf)