Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Merverdiavgiftskompensasjon skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Det kreves ikke rapportering for bruken av midlene.

Målgruppen for ordningen er frivillige organisasjoner som innfrir vilkårene for registrering i Frivillighetsregisteret, jf. frivillighetsregisterloven §§ 3 og 4, avgrenset til:

  1. demokratiske ikke-økonomiske foreninger
  2. tros- og livssynsorganisasjoner som ikke omfattes av punkt a.
  3. stiftelser, jf. stiftelsesloven § 4 tredje ledd, der frivillig innsats utgjør en viktig del av stiftelsens virksomhet.

Målgruppen må i tillegg fylle øvrige vilkår for å kunne søke, jf. forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner (hos Lovdata).

Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Nærmere bestemmelser om ordningen fastsettes av Kultur- og likestillingsdepartementet. Lotterinemnda er klageorgan for ordningen.

Tilskuddsordningen skal gi kompensasjon for merverdiavgift etter søknad fra frivillige organisasjoner innenfor bevilgningen for det enkelte år. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortingen være lik for alle innvilgede søknader.

I 2021 mottok mer enn 22 000 foreninger og lag over 1,8 milliarder kroner  fra ordningen. For første gang siden ordningen ble innført i 2010 fikk alle mottakere innvilget 100 prosent av godkjent søknadssum. I 2022 er ordningen på 1,9 milliarder kroner.

Både sentralledd, regionalledd og lokalledd samt enkeltstående organisasjoner mottar midler over ordningen. Majoriteten av midlene fordeles til lokale foreninger. Midlene er frie og det kreves ingen rapportering for bruken av midlene.

Ordningen med merverdiavgiftskompensasjon ble evaluert i slutten av 2012. Evalueringen viser at ordningen når ut til hele frivilligheten og er enkel og ubyråkratisk. I 2014-2015 gjennomførte Deloitte en kartlegging av organisasjonenes merverdiavgiftskostnader på oppdrag fra Kulturdepartementet. Rapportene fra kartleggingen (en hovedrapport og en tilleggsrapport) finner du til høyre på denne siden.

Ny forskrift i 2019

I 2019 ble det innført ny forskrift for ordningen med merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner. Endringer har vært på høring, og formålet med endringene er å gjøre ordningen mer treffsikker og bidra til ytterligere forenklinger. Det er foretatt en justering i beregningsmodellen i forenklet modell. Dette har samlet kommet små organisasjoner til gode. Endringen er gjort i samråd med frivillig sektor. 

Øvrige sentrale endringer er:

  • Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle mottakere, inklusive underledd og aksjeselskap.
  • Redusert minstegrense fra 200 000 kroner til 100 000 kroner i driftskostnader som kommer innenfor ordningen i forenklet modell.
  • Redusert minstegrense fra 14 000 kroner til 7 000 kroner i søknadsberettigede merverdiavgiftskostnader i dokumentert modell.
  • Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader for krav om revisjon av registrert eller statsautorisert revisor.
  • Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader før det er krav om å gjøre fradrag etter § 7 (gjelder forenklet modell).
  • Krav om revisorrapport på den samlede søknaden fra sentralledd og enkeltstående som søker på vegne av aksjeselskap faller bort dersom disse samlet sett har driftskostnader under 5 mill. kroner.
  • Krav om egenerklæringsskjema som dokumenterer frivillig innsats for aksjeselskaper.

Søknadsfristen er 1. september. I organisasjoner som består av flere organisasjonsledd, skal søknaden fremmes av sentralleddet på vegne av hele organisasjonen. Sentralleddet har ansvar for oppfølging av egne underledd og skal sørge for at det foreligger revisjonsrapport på søknadsgrunnlaget, samt annen relevant dokumentasjon.

Har du spørsmål om ordningen eller søknadsprosessen kan du kontakte Lotteri- og stiftelsestilsynet: Sentralbord: 57 82 80 00 eller e-post: postmottak@lottstift.no

Aktuelle lenker