Hovedrapport: Momskompensasjonsordningens forenklede modell for frivillige organisasjoner

- Kartlegging av inntekter og kostnader

Deloitte fikk i september 2014 oppdraget fra Kulturdepartementet med å kartlegge inntekter og kostnader i frivillig sektor. Bakgrunnen for oppdraget er at Kulturdepartementet skal foreta en gjennomgang av beregningsgrunnlaget i momskompensasjonsordningen. I denne forbindelse ønsket departementet å kartlegge den faktiske merverdiavgiftsbelastningen i frivillig sektor.

Rapporten "Momskompensasjonsordningens forenklede modell for frivillige organisasjoner" (.pdf) 

Deloitte har på vegne av Kulturdepartementet høsten 2014 gjennomført en kartlegging av inntekter og kostnader for regnskapsåret 2012.

Formålet med kartleggingen er å kartlegge hvordan de faktiske merverdiavgiftskostnadene til organisasjonene sammenfaller med den beregnede merverdiavgiften etter forenklet modell i momskompensasjonsordningen.