Tilleggsrapport: Momskompensasjonsordningens forenklede modell for frivillige organisasjoner

- Kartlegging av inntekter og kostnader

Tillegg 1 til hovedrapport fra februar 2015.

Deloitte fikk i september 2014 oppdraget fra Kulturdepartementet med å kartlegge inntekter og kostnader i frivillig sektor.

Bakgrunnen for oppdraget er at Kulturdepartementet skal foreta en gjennomgang av beregningsgrunnlaget for momskompensasjonsordningen. I denne forbindelse ønsker departementet å kartlegge den faktiske merverdiavgiftsbelastningen i frivillig sektor.
Arbeidet med kartleggingen ble gjennomført fra september 2014 til januar 2015, og Deloitte leverte sin rapport februar 2015 (heretter omtalt som hovedrapporten).

Med bakgrunn i Kulturdepartementets gjennomgang av hovedrapporten og skriftlige innspill i april fra Frivillighet Norge og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, ble det synliggjort et behov for å gjøre nærmere analyser av det innsamlede datagrunnlaget.

Kulturdepartementet oppsummerte i brev av 30.06.2015 til Frivillighet Norge, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, samt Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, hvilke analyser departementet ville arbeide videre med.

De fire analysetemaene nevnt i ovennevnte brev har vært utgangspunktet for de analyser og utvidede kartlegginger som er foretatt i perioden 09.09.2015 – 14.10.2015.

Denne rapporten (heretter omtalt som tilleggsrapport) er et tillegg til hovedrapporten avlagt februar 2015, og rapportene bør leses i sammenheng.

Tilleggsrapport 1 til hovedrapport fra februar 2015 (.pdf)