KORO - Kunst i offentlege rom / Kunst i offentlige rom

KORO - Kunst i offentlege rom er staten sitt fagorgan for kunst i offentlege rom, og er organisert som ein statleg etat under Kultur- og likestillingsdepartementet.

Verksemda produserer og finansierer kunst i offentlege rom over heile Noreg og ved norske utanriksstasjonar. Kjerna i KORO si verksemd er å produsere kunstprosjekt i statlege nybygg, og å gi oppdrag og utviklingsmoglegheiter til kunstfeltet. KORO er nær samarbeidspartnar for Statsbygg, Forsvarsbygg og andre statlege byggherrar.

I tillegg forvaltar KORO to kunstordningar: for leigebygg og eldre statsbygg, og for kommunar, fylkeskommunar og det frie feltet. KORO driv også rådgjevingstenester innanfor sitt fagfelt til aktørar over heile landet.

Det mest omfattande prosjektet for KORO i åra framover vil vere kunstprosjektet for nytt regjeringskvartal.

Tildelingsbrev og instrukser til Kultur- og likestillingsdepartementet sine underliggande verksemder, samt årsrapporter for verksemdene

Nettside: https://koro.no/