Kulturkrim

Det er store utfordringer knyttet til grenseoverskridende kulturkriminalitet. Det er viktig å styrke arbeidet for å hindre ulovlig handel med kunst- og kulturgjenstander både nasjonalt og internasjonalt. Dette krever tett samarbeid med toll, politi og andre berørte aktører.

Buddha-skulptur fra 1800-tallet

Ulovlig handel med kulturgjenstander

Ulovlig omsetning av kulturgjenstander som er stjålet fra museer eller er plyndret fra utgravningssteder er et voksende internasjonalt problem. Særlig utsatt er land som befinner seg i konfliktsituasjoner eller er rammet av naturkatastrofer.

""

Har du tips om kunst- og kulturkriminalitet?

Lurer du på hvem du kan kontakte om du vet noe om ulovlig handel med kulturgjenstander? Eller hvordan du kan anmelde brudd på kulturminneloven?

""

Europeisk samarbeid for å løse saker om kulturkriminalitet

Europakommisjonen har utviklet et elektronisk informasjonssystem for det indre marked (IMI) for å styrke det administrative samarbeidet mellom myndighetene i EØS-statene, også i arbeidet med kulturkriminalitet.

Aktuelt nå

Plakat fra INTERPOL med bilder av de 6 mest ettersøkte kunstgjenstandene

Ny INTERPOL-rapport om kulturarvkriminalitet og ulovlig handel

27.10.2021: En av INTERPOLs oppgaver er å følge med på utviklingen i internasjonal kriminalitet. Basert på data fra 72 (av totalt 194) medlemsland har de i en fersk rapport fra september 2021 utarbeidet en oversikt over innsamlet data som viser noen utviklingstrender når det gjelder plyndring og annen kulturarvkriminalitet, ulovlig handel og handelsveier.

Tilbakelevering av ulovlig importerte kulturminner

07.07.2021: Se mer om de ulovlige importerte kulturgjenstandene, som ble tilbakelevert i juni. Arkeolog Håkon Roland fra Kulturhistorisk museum forklarer hva som defineres som ulovlige importerte kulturgjenstander.

Gresk mynt

Rekordmange ulovlig importerte kulturminner levert tilbake

23.06.2021: Norske myndigheter har beslaglagt mer enn 600 ulovlig importerte kulturminner som nå er tilbakelevert til ambassadører fra en rekke europeiske land.

Illustrasjonsbilde av gamle mynter

Beslag av ulovlige kulturgjenstander etter politiets brukthandelkontroll hos mynthandler

06.05.2021: Under en brukthandelkontroll ble det avdekket 10 stykk proveniensløse norske middelaldermynter for salg.

Hånd som holder mobil med ID-art-appen oppe.

INTERPOL med egen app for stjålne kunst- og kulturgjenstander

19.10.2021: INTERPOL har lansert en app til bruk på mobiltelefon som gjør at alle nå lett kan få tilgang til INTERPOLs database over stjålne kunst- og kulturgjenstander. I tillegg kan museer, private samlere og andre nå registrere sine verk i et eget Object ID-register. Dette kan være nyttig om man selv skulle bli utsatt for tyveri.

Meld. St. 19 (2019–2020) - Miljøkriminalitet

Kulturarvkriminalitet sentralt i stortingsmelding om miljøkrim

Klima- og miljødepartementet lagt fram en stortingsmelding om miljøkriminalitet. Meldingen favner flora-, fauna - og forurensningskriminalitet, i tillegg til at også kulturarvkriminalitet og ulovlig handel med kulturgjenstander utgjør en viktig del. Meldingen presenterer flere tiltak for å styrke den nasjonale innsatsen for å hindre kulturarvkriminalitet, og legger grunnlaget for et langsiktig oppfølgingsarbeid. Et viktig formål med meldingen er å bidra til økt kunnskap, forståelse og engasjement rundt miljøkriminalitet.

Precolumbiansk figur fra Mexico

Utførsel av kulturgjenstander med utenlandsk opprinnelse

03.11.2020: Kulturdepartementet retter stor takk til tollen, ØKOKRIM, Kulturrådet og våre tolv vedtaksinstitusjoner for det gode arbeidet som gjøres for å stoppe ulovlig handel med kulturgjenstander. Dette er et komplekst og innfløkt område, med mange aktører. Desto viktigere er det at de etater og faginstanser som er involvert, har lik forståelse av regelverket.

Nærbilde av gresk mynt i en konvolutt med plastomslag.

Feirer 50 år med kamp mot ulovlig handel med kunst og kulturgjenstander

28.05.2020: I år er det 50 år siden UNESCOs konvensjon om bekjempelse av ulovlig utførsel og innførsel av kulturgjenstander ble vedtatt.

Gruppebilde fra konferansen i Nicosia.

Act for Heritage

28.01.2020: Europarådets konvensjon om kulturkriminalitet – Convention on Offences relating to Cultural Property (Nicosia, 2017) – er et nytt viktig instrument for internasjonalt samarbeid når det gjelder å hindre kulturkriminalitet.

Metallgjenstander som ligger på et bord.

Mange kulturskatter mangler eiere

19.02.2019: Det finnes mange gjenstander i norske museer med uklar eierhistorikk og uklar opprinnelse. I en del tilfeller dreier det seg om gjenstander som har blitt ulovlig utført fra andre land.

Tilhørere i salen under det nordiske seminaret.

Kulturkriminalitet: regelverk og rettspraksis i Norden

Oppsummering fra nordisk seminar 12.-13. desember 2017. Nordisk utveksling av erfaringer og samarbeid på tvers for å hindre kulturkriminalitet, motvirke finansiering av ekstremistgrupper og bidra til bedre vern av verdens kulturarv.

Banner for Nordisk fagkonferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Nordisk konferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Sluttdokument. Fellesnordisk fagkonferanse i Oslo 2. og 3. desember 2015.

Illustrasjonsbilde med faksimiler av ulike nyhetssaker på nett.

Eksterne nyhetsartikler og publikasjoner

En samling med artikler og publikasjoner om temaet ulovlig handel med kulturgjenstander.