Kulturminneloven

Klima- og miljødepartementet

LOV 1978-06-09 nr 50 Lov om kulturminner (kulturminneloven)

Kulturminneloven har til formål å verne kulturminner og kulturmiljøer både som del av vår kulturarv og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

Se loven på lovdata.no