Kulturkrim

Europeisk samarbeid for å løse saker om kulturkriminalitet

Europakommisjonen har utviklet et elektronisk informasjonssystem for det indre marked (IMI) for å styrke det administrative samarbeidet mellom myndighetene i EØS-statene, også i arbeidet med kulturkriminalitet.

Kommunikasjonssystemet IMI benyttes for å utveksle informasjon, samarbeide om undersøkelser av beslaglagte kunst- og kulturgjenstander, samarbeide om evt. utlevering og tilbakeføring av kunst- og kulturgjenstander, og generelt europeisk samarbeid for å løse kulturkrimsaker på tvers av flere fagfelt.

I 2012 ble om lag 10 000 forespørsler om ulik informasjon sendt gjennom IMI. Det er per i dag mer enn 7000 myndigheter som er knyttet til IMI.

Kulturgjenstander tilbakeholdes i tollen

Tolldirektoratet og Kulturdepartementet samarbeider om sendinger med kulturgjenstander som tilbakeholdes i tollen for nærmere undersøkelser på grunn av manglende utførselstillatelser fra myndighetene i avsenderlandene. Det er viktig å merke seg at det etter kulturminneloven er forbudt å innføre kulturgjenstander til Norge som er ulovlig utført fra andre land.

I 2017 mottok Kulturdepartementet tollrapporter vedrørende 23 tilbakeholdte sendinger med kulturgjenstander, hovedsakelig mynter, fra 8 europeiske land, som alle manglet eksporttillatelser fra utførselslandene. Sendingene hadde da vært forelagt Kulturhistorisk museum som hadde verifisert objektene med hensyn til ekthet, opprinnelsesland, mv.

Kulturdepartementet varslet gjennom IMI-systemet kulturmyndighetene i Bulgaria, Italia, Nederland, Slovakia, Spania, Storbritannia, og Tyskland om tilbakeholdte sendinger fra disse EU-landene, og ba om bekreftelse på hvorvidt gjenstandene var lovlig utført. Flere av sendingene har vist seg å dreie seg om ulovlige utførsler som er krevd tilbakelevert og vil følges videre opp i avsenderlandene, når de er ferdigbehandlet av norsk politi. Et par av sakene er fortsatt åpne i den forstand at det pågår kommunikasjon med myndighetene om de aktuelle gjenstandene.

Inntil departementet kan tilbakelevere gjenstandene til avsenderlandene er det Kulturhistorisk museum, som er nasjonal vedtaksinstitusjon, som tar vare på disse. Dette for å unngå at antikke og skjøre gjenstander forringes eller ødelegges som følge av uheldig håndtering, skadelige klimaforhold eller liknende.