Utførsel av kulturgjenstander med utenlandsk opprinnelse

Juridisk betenkning vedr. tolkning av kulturminnelovens bestemmelser om utførsel av kulturgjenstander av professor i forvaltningsrett, Alf Petter Høgberg, Universitetet i Oslo

Kulturdepartementet retter stor takk til tollen, ØKOKRIM, Kulturrådet og våre tolv vedtaksinstitusjoner for det gode arbeidet som gjøres for å stoppe ulovlig handel med kulturgjenstander. Dette er et komplekst og innfløkt område, med mange aktører. Desto viktigere er det at de etater og faginstanser som er involvert, har lik forståelse av regelverket.

Når det gjelder innførsel er kulturminneloven klar: Det er forbudt å innføre til Norge kulturgjenstander som er ulovlig utført fra et annet land.  Men: Det er også viktig å fange opp kulturgjenstander som ulovlig føres ut av Norge. Her har imidlertid loven og tilhørende forskrift ikke vært like presist formulert. Spesielt har det vært reist spørsmål med hensyn til hvilke krav som gjelder for utførsel av gjenstander med utenlandsk opprinnelse.

For å få endelig klarlagt hvordan de aktuelle bestemmelsene skal tolkes og forstås når det gjelder utførsel av importerte kulturgjenstander, har professor i forvaltningsrett Alf Petter Høgberg ved UiO utarbeidet en betenkning som har sett nærmere på regelverket, forarbeidene til dette, samt forholdet til Norges internasjonale forpliktelser.

Den lovforståelsen som er utledet av dette arbeidet vil bli lagt til grunn i videre forvaltning og behandling av utførselssøknader.

Juridisk betenkning vedr. tolkning av kulturminnelovens bestemmelser om utførsel av kulturgjenstander (.pdf)