Meld. St. 23 (2020–2021)

Musea i samfunnet — Tillit, ting og tid

Meldinga viser den overordna politiske retninga for museumspolitikken fram mot 2050 og formulerer dei sentrale områda for vidare utvikling av museumssektoren.  Meldinga inneheld ei vurdering av museumsreforma som sektoren har vore gjennom dei siste 20 åra og drøftar vegen vidare etter denne. Meldinga inneheld òg ei vurdering av spørsmålet om ei eiga museumslov. Meldinga understrekar museas rolle i infrastrukturen for demokrati og frie ytringar, slik Kulturmeldinga målber.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget