Bokloven - hva skjer videre?

Bokloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2023. Loven skal legge til rette for at det kan skapes en bred og mangfoldig litteratur av god kvalitet i Norge, og at denne litteraturen er tilgjengelig for alle i landet. Bokloven trådte i kraft 1. januar 2024

Bokloven trådte i kraft 1. januar 2024. Enkelte deler av loven vil likevel tre i kraft senere. Dette gjelder § 7 om plikt til å tilby og levere digitale lydbøker – denne vil tre i kraft 1. januar 2025. Da kan de som berøres av bestemmelsen rekke å få på plass nødvendige tekniske løsninger.

I tillegg vil § 12 om innkjøpsrabatt (avanseregulering) først tre i kraft etter at departementet har fulgt opp anmodningsvedtaket fra Stortinget om en ekstern gjennomgang av bokbransjens innspill om dette temaet. Fra hvilket tidspunkt denne bestemmelsen vil tre i kraft, er ikke bestemt ennå.

Forskrift til bokloven (bokforskriften)

Forskrift om omsetning av bøker (bokforskriften) som utfyller og presiserer bokloven trådte i kraft 1. januar 2024.

Oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortinget

I forbindelse med behandlingen av loven i Stortinget, vedtok Stortinget seks anmodningsvedtak, hvor regjeringen blir bedt om å utrede en rekke temaer knyttet til bokloven. Stortinget satte frist for oppfølgingen av noen av vedtakene.

Når det gjelder vedtaket om digitalt utlån av digitale verk i folkebibliotek og vedtaket om en ekstern gjennomgang av avanseregulering, er departementet i prosess med å utlyse og inngå avtale med de som skal utrede, med frist første halvdel av 2024.

Vedtaket om fastpris for lærebøker for høyere utdanning og fagbøker for profesjonsmarkedet vil følges opp med en ekstern utredning som gjennomføres i 2024, i tråd med Stortingets frist.

Departementet vil på et senere tidspunkt komme tilbake til hvordan de øvrige vedtakene skal følges opp: om universell utforming av lydbøker, regulering av strømmemarkedet og tvisteløsningsnemnd, samt vurdering av virkningen av bokloven i markedet.