Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har sentrale oppgaver og ansvar i arbeidet med å forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Miljødirektoratet har om lag 700 medarbeidere. De fleste jobber ved kontorene våre i Trondheim og Oslo. I Trondheim ligger avdelingene med hovedansvar for naturforvaltning. I Oslo er avdelingene med hovedansvar for klima og forurensning.

Statens naturoppsyn (SNO) er en del av direktoratet med medarbeidere ved mer enn 60 lokalkontor.

Forvalte norsk natur og hindre forurensning

Miljødirektoratet har sentrale oppgaver og ansvar i arbeidet med å forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Direktoratets funksjoner er å overvåke miljøtilstanden og formidle informasjon, være myndighetsutøver, styre og veilede regionalt og kommunalt nivå, samarbeide med berørte sektormyndigheter, være faglig rådgiver og bidra i internasjonalt miljøarbeid.

Mål for arbeidet

Regjeringen og Stortinget fastsetter ambisjonsnivået i miljøpolitikken. Miljøpolitikken er delt opp i ulike resultatområder med konkrete nasjonale mål.

Miljødirektoratet har viktige oppgaver som skal bidra til å nå målene på disse områdene:

 • stabilt klima og styrket tilpasningsevne
 • mangfoldige skoger
 • storslåtte fjellandskap
 • frodige våtmarker
 • giftfritt miljø
 • aktivt friluftsliv
 • verdifulle kulturlandskaplevende
 • hav og kyst
 • livskraftige elver og innsjøer
 • avfall og gjenvinning
 • ren luft og mindre støy

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.miljødirektoratet.no/