Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt er den sentrale statsinstitusjon for kartlegging og gjennomføring av praktiske og vitenskapelige undersøkelser i polarområdene, foruten å være faglig og strategisk rådgiver overfor den sentrale forvaltning i polarspørsmål.

Polarinstituttet skal også bistå Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Sysselmannen som faglig rådgiver. Polarinstituttet er myndighetsorgan for oppfølging og gjennomføring av norsk miljølovgiving i Antarktis.

Polarinstituttet skal være en sentral aktør i Framsenteret og en aktiv medspiller i utvikling og gjennomføring av forskningssamarbeidet i senteret. NP skal delta i internasjonale samarbeidsfora og ivareta faglige oppgaver som selvstendig forskningsinstitusjon; være et internasjonalt kontaktpunkt i polarsaker og formidle kontakt mellom norske og internasjonale fagmiljøer.

Grunnlaget for Polarinstituttets rolle og funksjon er den samlede kompetansen instituttet har utviklet når det gjelder polar miljøkunnskap, kartlegging og logistikk. Polarinstituttets faglige kunnskapsbasis og aktivitet skal være innefor biologisk mangfold, klima og miljøgifter i nord - og polarområdene.

Hovedstrategier for å nå målene er:

  • å framskaffe og formidle kunnskap som grunnlag for aktivt og forebyggende miljøvernarbeid i nord - og polarområdene
  • å legge til rette sin polarhistoriske samling og sitt bibliotek, for studier av norsk og internasjonal polarhistorie, bl.a. for eksterne forskere.
  • topografisk og geologisk kartlegging av Svalbard, Jan Mayen og norske biland i Antarktis, foruten framstilling av kartprodukter gjennom sine logistikkressurser både å legge forholdene til rette for instituttets egen feltvirksomhet og tilby fellestjenester for norske polarforskere.
  • Videre skal Polarinstituttet bidra til at etablering av både nasjonal og internasjonal forskningsaktivitet på Svalbard skjer på en slik måte at nasjonale interesser på øygruppen ivaretas.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.npolar.no/