Områdegjennomgang av bygg- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor

På oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Capgemini Invent utarbeidet delrapport to om bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.

 Første delrapport ble presentert våren 2019.

I delrapport to har konsulenten gitt anbefalinger om

  • mål og indikatorer for helheten i bygge- og eiendomsforvaltningen i statlig sivil sektor
  • effektivisering av statens prosjektgjennomføring og byggherrevirksomhet
  • Statsbyggs tilknytningsform med spesiell vekt på avhending
  • forenklinger og tilpasninger i Statsbyggs økonomimodell

Mål og indikatorer

Som en oppfølging av anbefalingen fra første delrapport om en helhetlig bygge- og eiendomspolitikk, har konsulenten foreslått overordnede mål for hele politikkområdet. Det omfatter både leie av lokaler i markedet, drift og forvaltning av statens lokaler (både i regi av Statsbygg og andre statlige virksomheter), og gjennomføring av statlige byggeprosjekter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil vurdere forslaget om mål og indikatorer i arbeidet med en helhetlig strategi for bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.

Effektivisering av statens prosjektgjennomføring og byggherrevirksomhet

Konsulenten vurderer at arbeidet med ytterligere effektivisering av statens prosjektgjennomføring og byggherrevirksomhet bør ta utgangspunkt i

  • arealeffektivisering
  • standardisering og systematisering
  • gjennomføringsmodeller
  • byggherreadministrative ressurser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i samarbeid med Statsbygg legge til rette for å utvikle et bedre datagrunnlag i arbeidet med arealeffektivisering. Gode erfaringstall og eksempler fra 'beste praksis' er viktig i arbeidet med nye prosjekter. I tillegg er det behov for å samarbeide med andre bransjeaktører om utviklingen av konsistente målemetoder og standarder på området.

Konsulentens anbefalinger om gjennomføring av byggeprosjektene, bl.a. ytterligere standardisering og bruk av relasjonsbaserte kontrakter, er godt i overensstemmelse med utviklingstrekk i statlige byggeprosjekter. Dette gjelder ikke minst de senere årenes fengselsprosjekter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med bakgrunn i konsulentens anbefalinger gi Statsbygg i oppdrag å utrede ytterligere standardisering og systematisering i prosjektgjennomføringen innenfor aktuelle sektorer, bygningskategorier og romtyper.

Statsbyggs tilknytningsform med spesiell vekt på avhending

Konsulenten anbefaler at tilknytningsform som forvaltningsbedrift videreføres for Statsbygg. Det finnes både fordeler og ulemper med ulike tilknytningsformer.  Alternativene vurderes ikke å gi en merverdi som gjør det formålstjenlig å arbeide videre med endret tilknytningsform.

Når det gjelder avhending av eiendom vurderer konsulenten at dagens fullmaktsstruktur og avhendingsinstruks gjør at staten kan oppnå god avkastning ved salg av eiendom. Det anbefales derfor ingen større endringer på området. For selvforvaltet eiendom anbefaler konsulenten at Statsbygg benyttes som kompetansemiljø når en eiendom skal selges.

Med bakgrunn i konsulentrapporten anser ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet at det er behov for vesentlige endringer på dette området, bortsett fra å gjøre Statsbyggs rådgivningstjenester bedre kjent for statlige virksomheter som skal selge eiendom.  Dette vil bli fulgt opp Kommunal- og moderniseringsdepartementet i dialog med departementene og Statsbygg.

Forenklinger og tilpasninger i Statsbyggs økonomimodell

Konsulenten har flere anbefalinger om forenklinger og tilpasninger av økonomimodellen til Statsbygg.

Den anbefales at all kapital i Statsbygg defineres som rentebærende kapital fra 1. januar 2021. I den sammenheng vil det være behov for å vurdere rentenivå både for kapitalen og ved kalkulasjon av den husleien statlige virksomheter belastes for sine lokaler. Det samme gjelder nivå på reguleringsfond og prinsipper for kjøp og salg av eiendom.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener det er mye interessant i anbefalingene, og at dette kan bidra til å forenkle og forbedre nåværende økonomimodell. Statsbygg har omfattende drifts- og investeringsbudsjetter, med tilhørende systemer for økonomistyring. Forslag til endringer må derfor underlegges grundige vurderinger og simuleringer, for å sikre at de står seg over tid. Dette vil bli gjort i god tid før eventuelle endringer blir implementert.

Regjeringen vil komme tilbake til oppfølging av både første og andre delrapport i områdegjennomgangen når de ulike anbefalingene er vurdert nærmere. Forslag som krever Stortingets samtykke vil bli fremmet for Stortinget på egnet måte.