Styring av store statlige byggeprosjekter i tidligfase

Veieder for oppdragsgivende departement

Denne veilederen gir en beskrivelse av styringsprinsipper i tidligfasen i store statlige byggeprosjekter og krav om beslutningspunkt oppstart forprosjekt (OFP).

Formålet med veilederen er å bidra til en bedre kostnadsstyring i tidligfase i statlige byggeprosjekter. Tidligfasen defineres som perioden fra et behov oppstår fram til ferdig forprosjekt og eventuell beslutning om startbevilgning for gjennomføring av byggeprosjektet.

Veilederen skal klargjøre oppdragsgivende departements rolle og ansvar og samspillet med byggherre og bruker. Veilederen gir en overordnet og trinnvis beskrivelse av faser, kontrollaktiviteter og beslutningspunkter, basert på statens prosjektmodell. I tillegg redegjør veilederen for de overordnede prinsippene for kostnadsstyrt prosjektutvikling i forprosjektfasen.

Styring av store statlige byggeprosjekter i tidligfase (pdf)