Styrking av kunnskapen om leiemarkedet

Kommunal- og distriktsdepartementet har inngått en samarbeidsavtale med Leieboerforeningen for å styrke kunnskapsgrunnlaget om det norske leiemarkedet. Det er behov for mer kunnskap både om hvordan leiemarkedet fungerer generelt, og særlig for de som leier over lang tid.

Rundt én million nordmenn leier bolig. For de aller fleste fungerer det godt, men vi vet at leietakere ofte bor trangere enn de som eier, har mer fuktskader i boligen og opplever miljøet rundt boligen som dårlig. En del leietakere synes også at bosituasjonen er lite forutsigbar. Det skal være trygt å leie - og avtalen med Leieboerforeningen er en måte å utvikle den  nødvendige kunnskapen på, om hvordan situasjonen både for leietakere og utleiere kan bedres. 

Samarbeidet inngår som en del av oppfølgingen av den nasjonale strategien for sosial boligpolitikk - Alle trenger et trygt hjem (2021- 2024). 

Kunnskapsutviklingen retter seg inn mot å identifisere relevante kunnskapshull, bidra til å innhente relevant kunnskap/ legge til rette for forskning, og å gjøre kunnskapen alment tilgjengelig.

Leieboerforeningen skal høsten 2021 kartlegge hvordan utleiere kan legge til rette for at leietakernes stemme kommer bedre frem. En rapport med oversikt over medvirkningsmodeller og god beboermedvirkning skal leveres før jul 2021.