Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 2021-2024

Den nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken (2021-2024) samler og målretter den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. De fleste i Norge bor godt. Eierlinjen står sterkt, og så mange som åtte av ti eier sin egen bolig. Samtidig er om lag 179 000 personer vanskeligstilte på boligmarkedet - 78 000 av disse er barn og unge under 20 år. Strategien bygger videre på de erfaringene, tiltakene og samarbeidsstrukturene som ble utviklet under Bolig for velferd (2014-2020). Flere skal kunne eie sin egen bolig - og leie skal være et trygt alternativ. Strategien varsler følgende prioriterte innsatsområder: Ingen skal være bostedsløse. - Barn og unge skal ha gode boforhold. - Personer med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje med andre kunne velge hvor og hvordan de bor.

Les strategien her, i norsk og engelsk versjon:

Alle trenger et trygt hjem - Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024) (Pdf).

We all need a safe place to call home - National strategy for social housing policies (2021-2024) (Pdf).

Vedlegg til strategien - bakgrunnsdata og utdyping på noen temaer:

Vedlegg 1 - Vanskeligstilte på boligmarkedet - antall og utvikling (pdf)

Vedlegg 2 - Boligmarkedet og lavinntektsgrupper (pdf)

Vedlegg 3 - Norge i et internasjonalt perspektiv (pdf)