Høring - Ny boligsosial lov

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til en ny boligsosial lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Lovforslaget følger opp et av tiltakene i Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024), som regjeringen la frem 2. desember 2020.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2021

Vår ref.: 20/6106

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til en ny boligsosial lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet.

Bakgrunn

Regjeringen la i dag frem Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024).

I strategien har regjeringen definert fire mål som skal forsterke den boligsosiale innsatsen i årene som kommer. Det legges frem en rekke tiltak per mål. Det fjerde målet i strategien handler om «Tydelige roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse». Et av tiltakene er å foreslå en ny lov som klargjør kommunenes ansvar på det boligsosiale området. Lovforslaget som nå sendes på høring følger opp dette tiltaket. 

Om høringsforslaget

Lovforslaget gjelder kommunenes ansvar for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet med varige botilbud. Forslaget viderefører og presiserer i hovedsak ansvaret kommunene har for det boligsosiale arbeidet, som i dag er hjemlet i sosialtjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Forslaget har også bestemmelser som skjerper kommunenes ansvar noe. Dette gjelder særlig plikten til å ta boligsosiale hensyn i planleggingen. Kommunene skal blant annet ha oversikt over behovet for boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, og hensynta dette i kommunens planstrategi og kommuneplan. Videre innebærer forslaget en mindre skjerping i saksbehandlingsreglene, ved at hovedinnholdet i kommunes bistand må fremgå skriftlig i kommunens enkeltvedtak.

Lovforslaget utvider også fylkesmannens[1] ansvar noe. Fylkesmannen blir klageinstans for enkeltvedtak etter loven, og får etter forslaget hjemmel til å føre tilsyn med at kommunen oppfyller plikten til å gi individuelt tilpasset bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Høringsfrist er 15. mars 2021.

Høringssvar skal avgis elektronisk på saken på regjeringen.no. Dette gjøres under «send inn høringssvar» nederst på siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert på regjeringen.no.

Spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Ingrid Johanne Dahlberg, på e-post; inda@kmd.dep.no, eller telefon 48 01 65 56.

 

Med hilsen

 

Harald Assev (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Ingrid Johanne Dahlberg

seniorrådgiver

 

[1] Fra 1. januar 2021 skal fylkesmennene ha tittelen statsforvalter.

Departementene, alle
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene

Husbanken
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Datatilsynet
Regjeringsadvokaten

Universitetet i Bergen - juridisk fakultet
Universitetet i Oslo - juridisk fakultet
Universitetet i Tromsø - juridisk fakultet

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.)
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, (IMDI)
Kriminalomsorgen
Likestillings- og diskrimineringsombudet

Ensliges Landsforbund
Fellesorganisasjonen (FO)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Den norske Dommerforening
Den norske advokatforening
Huseiernes Landsforbund
Jussformidlingen i Bergen
JURK
Juss-Buss
Juss-Hjelpa i Nord-Norge
Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon
Leieboerforeningen i Oslo
Leieboerforeningen Bergen
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Norges Huseierforbund
Norges Juristforbund
Bergen huseierforening
Norske Sanitetskvinners Landsforbund
Gatejuristen

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Asker og Bærum Boligbyggelag
USBL
OBOS

Frelsesarmeen
Røde Kors
Redd Barna
Frivillighet Norge
Caritas Norge
Blå Kors
Kirkens Bymisjon
Kirkens Sosialtjeneste

Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Norsk folkehelseinstitutt
Statens helsetilsyn
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk senter for menneskerettigheter
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Handikappede barns foreldreforening (HBF)
Norges Handikapforbund
KS
Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL)
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Unge funksjonshemmede

Velferdstinget i Oslo og Akershus
Velferdstinget i Trondheim

Statsbygg
Innovasjon Norge
Norges Teknisk-Natutvitenskapelige Universitet
Sametinget

Wayback
Romano Kher

Kvenlandsforbundet
Landsorganisasjonen for romanifolket
Norske kveners forbund
Taternes landsforening
Nasjonale minoriteter i Norge

Utleiemegleren AS
Bolig for alle
Fredensborg Bolig AS
Steinar Moe Eiendom