Prop. 132 L (2021–2022)

Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet

Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet. Forslaget viderefører i hovedsak plikter kommunen har i dag gjennom medvirkningsansvaret i sosialtjenesteloven § 15 og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7, men presiserer og til dels skjerper ansvaret. De skjerpede kravene gjelder plikten til å ta boligsosiale hensyn i planleggingen og noe strengere krav til saksbehandlingen. Det foreslås at statsforvalteren skal være klageinstans for vedtak etter loven.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget