Historisk arkiv

Ny strategi for sosial boligpolitikk: Alle trenger et trygt hjem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Hvordan vi bor, påvirker alle deler av livet. Derfor er målet med regjeringens nye strategi å bidra til at flere får et trygt og godt hjem, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

I Norge har de alle fleste et godt sted å bo, og hele 8 av 10 personer eier boligen de bor i. Men ikke alle har det slik. Rundt 179 000 er vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge i dag. Omkring 4 000 av dem er bostedløse.

I dag legger regjeringen derfor frem en ny strategi for den sosiale boligpolitikken: Alle trenger et trygt hjem (2021-2024).

Lanseringen av strategien strømmes her

– I strategien vil regjeringen rette innsatsen mot de vanskeligstilte på boligmarkedet, som over tid sliter med å skaffe seg et godt sted å bo, sier Astrup.

Å bo trangt eller å slite med å betale husleien eller boliglånet, er en stor belastning som ofte går mest utover barn og unge. I strategien legger derfor regjeringen opp til å prioritere følgende innsatsområder:

 • Barn og unge
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • De som står i fare for å bli eller er bostedsløse

– Ingen skal måtte gjøre seg fortjent eller kvalifisert til å få hjelp. Målet er at alle, uavhengig av bakgrunn, forutsetninger og personlige egenskaper skal få muligheten til å eie og forme et hjem som passer dem, sier Astrup.

I strategien lanserer regjeringen en nullvisjon for bostedsløse og en rekke konkrete tiltak som skal bidra til at flere vanskeligstilte får mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet.

Regjeringen legger også frem forslag til en ny boligsosial lov. Denne vil klargjøre kommunenes ansvar for det boligsosiale arbeidet. Kommunene skal for eksempel ta boligsosiale hensyn i planleggingen og ha oversikt over behovet for boliger til vanskeligstilte. Fylkesmannen får hjemmel til å føre tilsyn med at kommunen oppfyller plikten til å gi bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Se høringen om ny boligsosial lov her

Regjeringen har gjennomført en rekke innspillsmøter i arbeidet med strategien, og fått mer enn 500 innspill.

Mål og tiltak i strategien:

Regjeringen vil:

 • Hjelpe flere fra leie til eie gjennom startlån i Husbanken.
 • Prioritere startlån til barnefamilier.
 • Hjelpe flere med utviklingshemming fra leie til eie ved hjelp av nye modeller.
 • Etablere et erfaringsnettverk mellom private utbyggere og departementet for å tenke nytt rundt nye kjøpsmodeller, leie-til-eie-modeller og samarbeidsmodeller med kommuner.
 • Målrette BSU til personer som ikke eier egen bolig.

Regjeringen vil:

 • Vurdere lengre minstetid på husleiekontrakter.
 • Styrke bostøtten for barnefamilier og andre med lave inntekter og høye boutgifter.
 • Etablere en ekspertgruppe som skal gjennomgå dagens ordning, og vurdere hvordan den kan bli mer treffsikker, brukervenlig og effektiv. Barnefamilier er en viktig målgruppe for ordningen.
 • Fremme gode bomiljøer gjennom mer brukermedvirkning.
 • Styrke bolig- og tjenestetilbudet til personer med rusproblemer og psykiske lidelser ved å bygge flere boliger og ved å pilotere, evaluere og spre nye bo- og tjenestemodeller for målgruppen.
 • Kartlegge antall bostedsløse oftere.
 • Utvikle nye, digitale og enklere løsninger for å søke, tildele og forvalte kommunale boliger.
 • Gi Husbanken rammer til å gi flere lån til private utbyggere av utleieboliger.
 • Gi kommunene større handlingsrom med enklere regler for dagens kommunale boligstiftelser.
 • Gi flere hjelp til å løse boligkonflikter ved å åpne for at Husleietvistutvalget kan løse leietvister i hele landet.

Regjeringen vil:

 • Vurdere å gi større handlingsrom til å ta boligsosiale hensyn i kommunal planlegging, blant ved å kunne kreve nye etableringsmodeller og leieboliger i boligprosjekter.
 • Bidra til flere egnede boliger for eldre, blant annet stimulere til et større utvalg av boformer og boligløsninger.
 • Tilby finansiering av boliger i distriktene gjennom Husbankens låneordninger, blant annet ved å lempe på krav om belåningsgrad for lån i områder der private banker i liten grad finansierer nybygging.

Regjeringen vil:

 • Foreslå en ny boligsosial lov som klargjør kommunenes ansvar.
 • Styrke Fylkesmannens samordningsrolle og boligsosiale fagmiljø.
 • Utvikle en kompetanseplan som skal støtte kommunens boligsosiale arbeid.
 • Utvikle digitale løsninger som øker den boligsosiale måloppnåelsen.
 • Satse på langsiktig forskning om bolig og velferd.
 • Skaffe mer kunnskap om bosituasjonen for utviklingshemmede.
 • Opprette et nasjonalt brukerråd for den sosiale boligpolitikken.

Les hele strategien her(PDF)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00