Høring - Hjemler for innhenting og behandling av personopplysninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til hjemler for kommunene til å innhente opplysninger og til å behandle personopplysninger når de utfører lovpålagte oppgaver på det boligsosiale feltet.

Status: På høring

Høringsfrist: 04.01.2022

Vår ref.: 21/5796

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til hjemler for kommunene til å innhente opplysninger og til å behandle personopplysninger når de utfører lovpålagte oppgaver på det boligsosiale feltet.

Bakgrunn

Forslagene må ses i sammenheng med at departementet 2. desember 2020 sendte et forslag om en ny lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet (heretter «lovforslaget» eller «boligsosial lov») på høring. Høringsfristen var 15. mars 2021. Lovforslaget kan leses i sin helhet her: Høring - Ny boligsosial lov - regjeringen.no. Lovforslaget forutsetter at kommunene både innhenter og behandler personopplysninger i sin saksbehandling.

Om høringsforslaget

For å sikre at kravene i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 (personvernforordordningen) er oppfylt, foreslår departementet i dette høringsnotatet å supplere det lovforslaget som allerede har vært på høring med en uttrykkelig hjemmel for kommunenes behandling av personopplysninger. En slik generell bestemmelse om behandling av personopplysninger medfører ikke at kommunens tilgang til eller behandling av personopplysninger utvides. Forslaget innebærer kun en tydeliggjøring av hvilken behandling som skjer. Departementet foreslår også en klar generell hjemmel for innhenting av opplysninger, samt spesifikke hjemler for tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret og skattemyndighetene.

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Høringsdokumentene finnes på denne siden.

Høringsfristen utløper tirsdag 4. januar 2022.

Høringssvar skal avgis elektronisk på saken på regjeringen.no. Dette gjøres under «send inn høringssvar» nederst på siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert på regjeringen.no.

Spørsmål om høringen kan rettes til fagdirektør Cecilie Ingjerd Karlson, på e-post; cecilie.karlson@kmd.dep.no , eller telefon 22 24 72 41.


Med hilsen

 

Jens Christian Leonthin (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Cecilie Ingjerd Karlson

fagdirektør

 

 

 

Departementene
Statsforvalterne
Fylkeskommunene
Kommunene

Husbanken
Digitaliseringsdirektoratet
Datatilsynet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.)
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Kriminalomsorgen
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Skattedirektoratet

Den norske Dommerforening
Den norske advokatforening
Jussformidlingen i Bergen
JURK
Juss-Buss
Juss-Hjelpa i Nord-Norge
Leieboerforeningen i Oslo
Leieboerforeningen Bergen
Norges Juristforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Asker og Bærum Boligbyggelag
USBL
OBOS

Statens helsetilsyn

KS
Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL)