Forlenger midlertidig endring i prising av leveringspliktige kraftleveranser

Fra 1. desember 2022 ble det innført en midlertidig endring i prising av leveringspliktige kraftleveranser. Formålet er å legge til rette for at forbrukere med betalingsproblemer som er på leveringspliktig kraftleveranse, ikke blir sittende med høyere regninger enn nødvendig i en periode med høye strømpriser. Endringen gjaldt frem til 1. juli 2023, men er nå forlenget frem til 1. januar 2024.

Nettselskap er pålagt å levere strøm til sluttbrukere som ikke har en kraftleverandør, kjent som leveringspliktig kraftleveranse. Ordningen sikrer at sluttbrukere uten en kraftleverandør ikke mister strømmen, for eksempel ved flytting, i situasjoner der kraftleverandøren ikke lenger kan levere strøm eller når sluttbrukeren ikke betaler strømregningen og kraftleverandøren avslutter leveransen. Forskriftsendringen innebærer at perioden med regulert påslag, som er maksimalt 5 øre per kilowattime eksklusive avgifter, forlenges.

Les også: Midlertidig endring i prising av leveringspliktige kraftleveranser

Olje- og energidepartementet vurderer ny innretning på ordningen med leveringspliktig kraftleveranse og har innhentet vurderinger fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Eventuelle forslag til endringer vil sendes på høring på vanlig måte og departementet vil komme tilbake til dette i løpet av høsten.