Idrettslag og andre frivillige organisasjoner får 250 millioner kroner i strømstøtte

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å bevilge 250 millioner kroner til frivillige lag og foreninger som følge av vinterens høye strømpriser.

– For mange lag og organisasjoner er økte deltakeravgifter eller redusert aktivitet den eneste måten å øke inntektene på. Regjeringa ønsker verken at avgiftene for den enkelte skal øke, eller at det skal bli færre aktiviteter. Derfor har det vært viktig for oss raskt å komme på plass med en ordning som vil hjelpe både de store og de små, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. 

Tilskuddet blir fordelt til kommuner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. Kommunene skal deretter fordele tilskuddet videre til lokale lag og foreninger som har hatt høyere utgifter som følge av de ekstraordinære strømprisene.

– Med en total bevilgning på 250 millioner kroner regner vi med at foreninger som betaler snittpris på strømmen vil få dekka om lag en tredjedel av regninga si. Nøyaktig utbetalt tilskudd vil likevel variere med blant annet hvor mange organisasjoner pengene skal fordeles mellom, hva slags strømpris foreningene har og hvordan kommunen gjør fordelingen, avslutter Trettebergstuen.

Kultur- og likestillingsdepartementet vil gi en nærmere beskrivelse av vilkårene for tildeling i tilskuddsbrevet til kommunen, etter Stortingets behandling av saken.

Prop. 58 S (2021–2022) Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kultur- og likestillingsdepartementet (midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser)