Tiltak for bedre fastprisavtaler på strøm

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår endringer i grunnrenteskatten på vannkraft for fastprisavtaler. Forslaget innebærer at grunnrenteskatten baseres på den faktiske inntekten til kraftprodusenten gjennom fastprisavtalen, og ikke spotmarkedspris, som er hovedregelen. Målet med endringen er å legge til rette for bedre fastprisavtaler på strøm til sluttbrukere.

Forslaget er basert på innspill fra kraftbransjen og har vært på høring. Den nærmere utformingen vil bli fastsatt i forskrift, med sikte på iverksettelse 1. januar 2023.

– Regjeringen har hele tiden vært tydelig på at vi ønsker å få på plass mer langsiktige tiltak som gir trygghet for norske strømkunder. En viktig del av dette arbeidet er å legge til rette for fastprisavtaler som er bedre enn i dag. Forslaget vi nå legger frem mener vi vil bidra til nettopp det, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Forslaget innebærer en enklere løsning enn det høringsforslaget fra juni la opp til. Det legges til grunn at strømleverandørene skal kunne tilby standardiserte fastprisavtaler for perioder på 3, 5 og 7 år, med et maksimalt prispåslag på den fastprisen leverandørene betaler til kraftprodusentene. Det legges opp til at det maksimale prispåslaget fastsettes i forskrift, og at det blir høyere enn 0,5 øre/kWh, som lå til grunn i høringsforslaget fra juni. Samtidig vil et for høyt maksimalt prispåslag åpne for skattemessige tilpasninger, og kan gi unødvendig høye priser for sluttbrukerne.

Ordningen begrenses til avtaler med fast volum, noe som forenkler rapporteringen mellom avtaleleddene. Det settes ikke krav til at kraften må videreselges til sluttbrukere som holder til i det samme prisområdet.

– Kraftprodusentene har sagt at dette vil legge til rette for økt tilbud av fastprisavtaler. Basert på signaler fra næringen er det en klar forventning om at kraftprodusentene raskt kommer på banen med økt tilbud av gode fastprisavtaler, og deltar i konkurransen om fastpriskundene, sier finansministeren.

Prisen på fastprisavtaler avhenger av tilbud og etterspørsel, og vil variere over tid. Fordi fastprisene i den nærmeste tiden ventes å bli lavere enn gjennomsnittlig spotpris i 2023, antas forslaget isolert sett å redusere inntekten fra grunnrenteskatten i 2023. Det anslås på svært usikkert grunnlag at et utvidet kontraktsunntak i grunnrenteskatten for vannkraft kan gi et påløpt inntektstap for staten og kommunene på 1,2 milliarder kroner i 2023 og et tilsvarende bokført inntektstap i 2024. Over tid antas det ikke å påvirke inntektene, siden fastprisene baseres på forventede fremtidspriser.

Ordningen antas i første omgang å være mest aktuell for næringslivet, som ikke har vært en del av strømstønadsordningen. Tiltaket må ses i sammenheng med øvrige tiltak, som lånegarantier og ny energitilskuddsordning.

Detaljene i forslaget vil fremgå av statsbudsjettet for 2023. 

Les mer: