Høring om kontraktsunntak i grunnrenteskatten knyttet til fastprisavtaler for strøm

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om et nytt kontraktsunntak i grunnrenteskatten knyttet til fastprisavtaler for strøm.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2022

Vår ref.: 22/3520

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om et nytt kontraktsunntak i grunnrenteskatten knyttet til fastprisavtaler for strøm.

I høringsnotatet belyses egenskaper ved to ulike måter å verdsette vannkraft i grunnlaget for grunnrenteskatt: Gjeldende regler, der hovedregelen er at kraften verdsettes til spotmarkedspris, og en modell der det innføres et nytt unntak fra denne hovedregelen for nærmere spesifiserte fastprisavtaler for strøm. Det bes om høringsinstansenes syn på valg av modell, samt den praktiske gjennomføringen av et nytt kontraktsunntak.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 1. september 2022. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

 

Kari Alice Frønsdal  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                        Ståle Øverland
                                                                                        fagsjef

Vedlegg

Barne- og familiedepartementet
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Distriktsenergi
Elhub AS
Energi Norge
Finans Norge (FNO)
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Hovedorganisasjonen Virke
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (Advokatfirmaet Lund & Co DA)
Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner
Miljøstiftelsen Bellona
Norges Bondelag
Norges Naturvernforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Industri
Norsk Øko-Forum (NØF)
Norwea
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
NVE
Olje- og energidepartementet
Regelrådet
RME
Samarbeidande Kraftfylker v/Sogn og Fjordande fylkeskommune
Samvirkesenteret v/May Woldsnes
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Småkraftforeninga
Storbedriftenes skatteforum v/Einar Rognes Telenor ASA
WWF-Norge
Verdens Naturfond
Zero Emission Resource Organisation (ZERO)