Høringsforslag for bedre fastprisavtaler på strøm

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har i dag sendt et forslag om endringer i grunnrenteskatten på høring. Forslaget skal legge til rette for bedre fastprisavtaler på strøm.

– Vi innførte tidlig tiltak som har hjulpet folk å håndtere de høye strømregningene sine, men det har hele tiden vært regjeringens mål å få på plass mer langsiktige endringer i kraftmarkedet som gir trygghet for norske strømkunder. En viktig del av dette arbeidet er å legge til rette for fastprisavtaler som er bedre og rimeligere enn i dag, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

I notatet som nå sendes på høring, legges det til grunn at strømleverandørene skal kunne tilby standardiserte fastprisavtaler til sluttbrukerne med et maksimalt prispåslag på 0,5 øre på den fastprisen leverandørene betaler til kraftprodusentene, og at det skal tilbys priser for perioder på henholdsvis 3, 5 og 7 år.

Forslaget innebærer at grunnrenteskatten for strøm solgt gjennom slike fastprisavtaler baseres på inntekten avtalene faktisk gir kraftprodusentene, slik systemet er for industrikraft.

I høringsnotatet bes det om synspunkter på denne modellen sammenlignet med dagens modell, hvor grunnrenteskatten fastsettes basert på spotpriser. Det bes også om innspill til den praktiske gjennomføringen.

I tillegg er det vektlagt at en endring i grunnrenteskatten må utformes slik at tiltaket ikke åpner for skattemessige tilpasninger.

– Med unntak av kraftintensiv industri, er det få norske bedrifter og privatpersoner som har inngått fastprisavtaler for strøm. Grepene vi nå foreslår legger bedre til rette for at flere vil få tilgang til gode fastprisavtaler og mer forutsigbare strømregninger. Dette er særlig viktig for næringslivet, som ikke har vært en del av strømsikringsordningen, sier finansministeren.

– Vi har fulgt opp bransjens innspill og jeg er glad for at vi så raskt kan komme med forslag til endringer i grunnrenteskatten. Dette vil kunne skape mer forutsigbarhet for strømkundene, spesielt næringslivet. Jeg forventer at bransjen følger opp og utarbeider standardiserte og transparente fastprisavtaler som kan tilbys i strømmarkedet. Et tilbud om fastprisavtaler er et viktig element i et velfungerende sluttbrukermarked for strøm, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Høringsnotatet gjelder endringer av grunnrenteskatten, og må ses i sammenheng med bransjens arbeid med standardiserte og transparente avtaler, herunder fastprisavtaler, for sluttbrukermarkedet.

Som tidligere varslet tas det sikte på behandling av et forslag om et nytt kontraktsunntak knyttet til slike fastprisavtaler i Stortinget i løpet av høstsesjonen 2022 og innføring fra 1. januar 2023.

Høringsfristen er 1. september 2022.

Les mer: