Justering av kommunenes rammetilskudd

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår et ettårig trekk i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner med inntekt fra konsesjonskraft. Forslaget gjelder kommuner og fylkeskommuner i områdene med de høyeste strømprisene.

Hva innebærer forslaget?

Forslaget innebærer et ettårig trekk i rammetilskuddet på til sammen 3 milliarder kroner fra kommuner og fylkeskommuner med inntekt fra konsesjonskraft som ligger i prisområdene Østlandet (NO 1), Sørlandet (NO 2) og Vestlandet (NO 5).

Verdien av konsesjonskraften i områdene med høye strømpriser anslås til om lag 13 mrd. kroner i 2022 og 11 mrd. kroner i 2023 basert på prisanslag fastlagt i begynnelsen av august i år, opp fra 4 mrd. kroner i 2021.

I verdiberegningene er kraften verdsatt med utgangspunkt i anslått markedspris (spotpris). For 2023 er det lagt til grunn en pris på 182,73 øre/kWh på Østlandet, 193,93 øre/kWh på Sørlandet og 179,93 øre/kWh på Vestlandet.

Hvor mye av den økte verdien som realiseres i form av økt inntekt i den enkelte kommune og fylkeskommune er samtidig usikkert. Hvordan kraften disponeres og til hvilken pris den eventuelt selges varierer betydelig mellom kommuner og fylkeskommuner. Det finnes ingen samlet oversikt over dette. Grunnet denne mangelen på informasjon og usikkerhet har regjeringen lagt opp til å trekke en begrenset andel av anslått verdi.

Regjeringen forslag om å trekke 3 mrd. kroner tilsvarer anslagsvis under en tredjedel av den anslåtte verdien av konsesjonskraften bare i 2023. Med det legger regjeringen opp til at kommunesektoren skal få beholde en stor andel av de anslåtte inntektene for de to årene samlet sett, og det er tatt høyde for at kommuner kan ha bundet opp prisen i lange kontrakter.

Hvordan beregnes trekket?  

Det er stor variasjon i disponeringen av konsesjonskraften. Ingen skal bli trukket for inntekter de ikke kan realisere som følge av juridisk bindende kontrakter som ble inngått før dette forslaget ble kjent den 28. september. For å få en rimelig fordeling av trekket vil regjeringen frem til 1. desember 2022 gi kommunene og fylkeskommunene anledning til å rapportere inn hvordan konsesjonskraften er disponert. Basert på innsendt informasjon vil regjeringen fastsette den endelige fordelingen. For de kommuner og fylkeskommuner som ikke rapporterer inn, vil trekket i utgangspunktet baseres på deres andel av total mengde konsesjonskraft i de aktuelle prisområdene, verdsatt til forventet markedspris.

Regjeringen vil gi mer utfyllende informasjon om innrapporteringen i forbindelse med budsjettfremleggelsen. Regjeringen vil følge med på hvordan strømprisen utvikler seg, og ved behov komme tilbake til Stortinget i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2023. 

Les mer: