Høring - forslag til endringer i forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner

Forslagene innebærer en teknisk endring i måten Lotteri- og stiftelsestilsynet beregner tilskuddet. Endringene skal gjøre tilskuddsordningen mer presis og fleksibel, slik at den i større grad reflekterer endringer i strømprisen i løpet av døgnet og måneden. Endringene kan ses i sammenheng med justeringen av strømstønadsordningen for husholdninger, til en såkalt timesoppløsningsmodell. Endringene skal ha virkning fra og med tilskudd for september 2023.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.12.2023

Vår ref.: 23/5767

Høring - høringsnotat om forslag til endringer i forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner

 

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner på høring.

Forslagene innebærer en teknisk endring i måten Lotteri- og stiftelsestilsynet beregner tilskuddet. Endringene skal gjøre tilskuddsordningen mer presis og fleksibel, slik at den i større grad reflekterer endringer i strømprisen i løpet av døgnet og måneden. Endringene kan ses i sammenheng med justeringen av strømstønadsordningen for husholdninger, til en såkalt timesoppløsningsmodell. Endringene skal ha virkning fra og med tilskudd for september 2023.

For at forskriften skal kunne vedtas før søknadsrunden for fjerde kvartal 2023 åpnes, sendes endringene kun på en kort høringsrunde, med frist 18. desember 2023.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen

Therese Koppang (e.f.)
avdelingsdirektør

Lars Tore Flåten
seniorrådgiver

Abelia

Frivillighet Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Kulturalliansen

LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Noregs Ungdomslag

Norges Frivilligsentraler

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norsk musikkråd