Hva staten eier

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 72 selskaper.

Den Norske Opera & Ballett i solnedgang
Foto: Erik Berg

Statens direkte eierskap er betydelig både i antall selskaper og verdier. Verdien av statens eierandeler i selskapene hvor statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid var ved utgangen av 2019 beregnet til 817 milliarder kroner. Av dette utgjorde 677 milliarder kroner statens aksjer på Oslo Børs. Statens andel av bokført egenkapital fratrukket minoritetsinteresser i de andre selskapene var ved utgangen av 2019 på 140 milliarder kroner.

Staten vurderer jevnlig begrunnelser for sitt eierskap og mål som eier i hvert selskap, slik at dette er oppdatert og relevant, samt legger til rette for at staten effektivt kan løse ulike oppgaver eller ivareta ulike behov.

Basert på statens mål som eier og hvorvidt staten har en begrunnelse for eierskapet er selskapene delt inn i tre kategorier. Selskapene som primært opererer i konkurranse med andre er i kategori 1 og 2. Selskapene som primært ikke opererer i konkurranse med andre er i kategori 3.

I kategori 1 inngår selskapene der staten har mål om høyest mulig avkastning over tid og hvor staten ikke lenger har en begrunnelse for eierskapet. Regjeringen har en ambisjon om å redusere statens eierskap i disse selskapene.

I kategori 2 inngår selskapene der staten har mål om høyest mulig avkastning over tid, og hvor staten har særskilte begrunnelser for eierskapet. Begrunnelsene for eierskapet i hvert selskap ivaretas gjennom at staten eier en bestemt andel i selskapet og som oftest gjennom bestemmelser i vedtektene.

I kategori 3 inngår selskapene der staten søker mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål.

Statens begrunnelse for eierskapet og mål som eier i hvert selskap fremgår i eierskapsmeldingen kapittel 6.

Regjeringen vurderer løpende muligheter, tidspunkt og prosess for å kunne redusere statens eierskap i selskapene i kategori 1. Eventuelle reduksjoner i statens eierskap gjennomføres kun dersom det anses å være økonomisk gunstig for staten. Det kan være aktuelt å redusere statens eierskap også i andre selskaper, for eksempel dersom statens begrunnelse for eierskapet i et selskap bortfaller eller dersom statens begrunnelse for eierskapet kan ivaretas gjennom andre eierstrukturer eller virkemidler.

Det kan være aktuelt for staten å etablere nye selskaper, inkludert ved å skille ut statlig virksomhet, dersom det er gode begrunnelser for dette. Regjeringen vil normalt ikke kjøpe aksjer i etablerte selskaper hvor staten i dag ikke er eier.

Navn på selskapet Eierandel (%) Kategori

Folketrygdfondet (særlovselskap) 100% -

Rygge 1 AS 100% -

Bjørnøen AS 100% 3
Enova SF 100% 3
Kings Bay AS 100% 3

 

Kommunalbanken AS 100% 2

 

Carte Blanche AS 70% 3
AS Den Nationale Scene 66,67% 3
Den Norske Opera & Ballett AS 100% 3
Filmparken AS 77,6% -
Nationaltheateret AS 100% 3
Norsk rikskringkasting AS 100% 3
Norsk Tipping AS (særlovselskap) 100% 3
Rogaland Teater AS 66,67% 3
Rosenkrantzgate 10 AS 3,07% -
Talent Norge AS 33,33% 3
Trøndelag Teater AS 66,67% 3

 

Equinor ASA 67% 2
Gassco AS 100% 3
Gassnova SF 100% 3
Petoro AS 100% 3
Statnett SF 100% 3

 

 

Avinor AS 100% 3
Bane NOR SF 100% 3
Entur AS 100% 3
Norske tog AS 100% 3
Nye Veier AS 100% 3
Vygruppen AS 100% 2

 

Norfund (særlovselskap) 100% 3