Hva staten eier

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 69 selskaper.

Posten Bring AS
Foto: Posten Bring

Statens direkte eierskap er betydelig både i antall selskaper og verdier. Verdien av statens eierandeler i selskapene hvor statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer (kategori 1) var ved utgangen av 2023 beregnet til 1 179 milliarder kroner. Av dette utgjorde 975 milliarder kroner statens aksjer på Oslo Børs. Statens andel av bokført egenkapital fratrukket minoritetsinteresser i selskapene hvor staten har sektorpolitiske mål  (kategori 2) var ved utgangen av 2023 på 196 milliarder kroner.

Staten vurderer jevnlig begrunnelser for sitt eierskap og mål som eier i hvert selskap, slik at dette er oppdatert og relevant, samt legger til rette for at staten effektivt kan løse ulike oppgaver eller ivareta ulike behov.

 

Basert på statens mål som eier er selskapene delt inn i to kategorier.

I kategori 1 inngår selskapene der staten har mål om høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. Selskapene i denne kategorien opererer primært i konkurranse med andre.

I kategori 2 inngår selskapene der statens mål er bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål. Selskapene i denne kategorien opererer primært ikke i konkurranse med andre.

Statens begrunnelse for eierskapet og mål som eier i hvert selskap fremgår i eierskapsmeldingen kapittel 7.

Navn på selskap Eierandel Kategori

Navn på selskap  Eierandel Kategori
Norid AS 100 % 2

Navn på selskap Eierandel Kategori
Gassco AS 100 % 2
Gassnova SF 100 % 2
Statnett SF 100 % 2

 

Navn på selskap  Eierandel Kategori
Folketrygdfondet (særlovselskap) 100 % -

Navn på selskap Eierandel Kategori
Rygge 1 AS 100 % -

Navn på selskap Eierandel Kategori
Helse Midt-Norge RHF 100 % 2
Helse Nord RHF 100 % 2
Helse Sør-Øst RHF 100 % 2
Helse Vest RHF 100 % 2
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS 49 % 2
Norsk helsenett SF 100 % 2
AS Vinmonopolet  (særlovselskap) 100 % 2

 

Navn på selskap Eierandel Kategori
Bjørnøen AS 100 % 2
Enova SF 100 % 2
Kings Bay AS 100 % 2

 

Navn på selskap Eierandel Kategori
Electronic Chart Centre AS 100 % 2
Kommunalbanken AS 100 % 1

 

Navn på selskap Eierandel Kategori
Carte Blanche AS 70 % 2
AS Den Nationale Scene 66,67 % 2
Den Norske Opera & Ballett AS 100 % 2
Filmparken AS 77,6 % 2
Nationaltheatret AS 100 % 2
Norsk rikskringkasting AS 100 % 2
Norsk Tipping AS (særlovselskap) 100 % 2
Rogaland Teater AS 66,67 % 2
Rosenkrantzgate 10 AS 3,07 % -
Talent Norge AS 33,33 % 2
Trøndelag Teater AS 66,67 % 2

 

Navn på selskap Eierandel Kategori
Simula Research Laboratory AS 100 % 2
Universitetssenteret på Svalbard AS 100 % 2

 

Navn på selskap Eierandel Kategori
Graminor AS 28,2 % 2
Kimen Såvarelaboratoriet AS 51 % 2
Statskog SF 100 % 2

 

 

Navn på selskap Eierandel Kategori
Avinor AS 100 % 2
Bane NOR SF 100 % 2
Entur AS 100 % 2
Flytoget AS 100 % 1
Norske tog AS 100 % 2
Nye Veier AS 100 % 2
Vygruppen AS 100 % 1

 

Navn på selskap Eierandel Kategori
Norfund (særlovselskap) 100 % 2