Hva staten eier

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 71 selskaper.

Helse Sør-Øst
Foto: Helse Sør-Øst

Statens direkte eierskap er betydelig både i antall selskaper og verdier. Verdien av statens eierandeler i selskapene hvor statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid var ved utgangen av 2021 beregnet til 999 milliarder kroner. Av dette utgjorde 844 milliarder kroner statens aksjer på Oslo Børs. Statens andel av bokført egenkapital fratrukket minoritetsinteresser i selskapene i kategori 3 var ved utgangen av 2021 på 180 milliarder kroner.

Staten vurderer jevnlig begrunnelser for sitt eierskap og mål som eier i hvert selskap, slik at dette er oppdatert og relevant, samt legger til rette for at staten effektivt kan løse ulike oppgaver eller ivareta ulike behov.

Basert på statens mål som eier og hvorvidt staten har en begrunnelse for eierskapet er selskapene delt inn i tre kategorier. Selskapene som primært opererer i konkurranse med andre er i kategori 1 og 2. Selskapene som primært ikke opererer i konkurranse med andre er i kategori 3.

I kategori 1 inngår selskapene der staten har mål om høyest mulig avkastning over tid og hvor staten ikke lenger har en begrunnelse for eierskapet. 

I kategori 2 inngår selskapene der staten har mål om høyest mulig avkastning over tid, og hvor staten har særskilte begrunnelser for eierskapet. Begrunnelsene for eierskapet i hvert selskap ivaretas gjennom at staten eier en bestemt andel i selskapet og som oftest gjennom bestemmelser i vedtektene.

I kategori 3 inngår selskapene der staten søker mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål.

Statens begrunnelse for eierskapet og mål som eier i hvert selskap fremgår i eierskapsmeldingen kapittel 6.

Navn på selskap Eierandel Kategori

Navn på selskap  Eierandel Kategori
Folketrygdfondet (særlovselskap) 100% -

Navn på selskap Eierandel Kategori
Rygge 1 AS 100% -

Navn på selskap Eierandel Kategori
Helse Midt-Norge RHF 100% 3
Helse Nord RHF 100% 3
Helse Sør-Øst RHF 100% 3
Helse Vest RHF 100% 3
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS 49% 3
Norsk helsenett SF 100% 3
AS Vinmonopolet  (særlovselskap) 100% 3

 

Navn på selskap Eierandel Kategori
Bjørnøen AS 100% 3
Enova SF 100% 3
Kings Bay AS 100% 3

 

Navn på selskap Eierandel Kategori
Electronic Chart Centre AS   100% 3
Kommunalbanken AS 100% 2
Norid AS 100%  

 

Navn på selskap Eierandel Kategori
Carte Blanche AS 70% 3
AS Den Nationale Scene 66,67% 3
Den Norske Opera & Ballett AS 100% 3
Filmparken AS 77,6% -
Nationaltheatret AS 100% 3
Norsk rikskringkasting AS 100% 3
Norsk Tipping AS (særlovselskap) 100% 3
Rogaland Teater AS 66,67% 3
Rosenkrantzgate 10 AS 3,07% -
Talent Norge AS 33,33% 3
Trøndelag Teater AS 66,67% 3

 

Navn på selskap Eierandel Kategori
Simula Research Laboratory AS 100% 3
Universitetssenteret på Svalbard AS 100% 3

 

Navn på selskap Eierandel Kategori
Graminor AS 28,2% 3
Kimen Såvarelaboratoriet AS 51% 3
Statskog SF 100% 3

 

Navn på selskap Eierandel Kategori
Gassco AS 100% 3
Gassnova SF 100% 3
Statnett SF 100% 3

 

 

Navn på selskap Eierandel Kategori
Avinor AS 100% 3
Bane NOR SF 100% 3
Entur AS 100% 3
Norske tog AS 100% 3
Nye Veier AS 100% 3
Spordrift AS 100% 2
Vygruppen AS 100% 2

 

Navn på selskap Eierandel Kategori
Norfund (særlovselskap) 100% 3