Statlig eierskap

Statens direkte eierskap i selskaper - fullmakter fra Stortinget til endringer i statlige eierandeler

Endring av statens eierandeler i statens direkte eierskap i selskaper må ha grunnlag i et vedtak fra Stortinget som gir fullmakt til dette. Fullmakter fra Stortinget til å endre slike statlige eierandeler vedtas gjerne i forbindelse med behandling av statsbudsjettet.

I Statsbudsjettet for 2022 samtykket Stortinget i at Nærings- og fiskeridepartementet i perioden 1.1.2022 - 31.12.2022 gjennom salg av aksjer eller gjennom andre transaksjoner kan:
1. redusere eierskapet i Akastor ASA helt eller delvis.
2. redusere eierskapet i Aker Solutions ASA helt eller delvis. 
3. redusere eierskapet i Baneservice AS helt eller delvis. 
4. redusere eierskapet i Mesta AS helt eller delvis.  
 
Regjeringen har i Prop. 1 S (2022-2023) for budsjettåret 2023 foreslått følgende fullmakter til å redusere statens eierskap i selskaper:
1. redusere eierskapet i Akastor ASA helt eller delvis
2. redusere eierskapet i Aker Solutions ASA helt eller delvis
 
Når det gjelder Baneservice AS og Mesta AS fremgår følgende av Prop. 1 S (2022-2023):  
Regjeringen har i dag fullmakt fra Stortinget til å redusere statens eierskap helt eller delvis i Mesta AS. Regjeringen er i utgangspunktet positiv til strategiske initiativer og transaksjoner i Mesta AS som kan forventes å bidra til å nå statens mål som eier, men vurderer det ikke lenger som aktuelt å åpne opp for at staten selger seg helt ut av selskapet. Regjeringen er likevel åpen for å vurdere å redusere eierskapet i Mesta AS noe for å bidra til å videreutvikle verdiene i selskapet.
 
Regjeringen har i dag fullmakt fra Stortinget til å redusere statens eierskap helt eller delvis i Baneservice AS. Regjeringen har varslet at den vil gjennomgå organiseringen og selskapsstrukturen i jernbanesektoren. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om eierskapet i Baneservice AS når den planlagte gjennomgangen av selskapsstrukturen i jernbanesektoren er sluttført.