Reiselivspolitikken

Regjeringens mål med reiselivspolitikken er økt verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen, innenfor bærekraftige rammer.

Regjeringens politikk for reiselivsnæringen er lagt frem i stortingsmeldingen Opplev Norge – unikt og eventyrlig (2016). Reiselivsmeldingen har fem satsingsområder: gode generelle rammebetingelser, styrket samhandling, bærekraftig utvikling, profilering og kunnskap og kompetanse.

Gode generelle rammebetingelser

Regjeringen legger til rette for en mer lønnsom reiselivsnæring først og fremst ved å tilby gode generelle rammebetingelser for å drive næringsvirksomhet. For å bedre norsk konkurransekraft, prioriterer regjeringen skatte- og avgiftslettelser til norske bedrifter, midler til næringsrettet forskning og innovasjon og bygging av veg og bane.

Vi satser også på forenkling og digitalisering, slik at bedriftene kan bruke mindre tid på rapportering og mer tid på å skape verdier. Sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft må ligge til grunn for den videre utviklingen av reiselivsnæringen, og står sentralt i regjeringens reiselivspolitikk. Mange norske reisemål er preget av store svingninger i besøkstall og kapasitetsutnyttelse gjennom året. En utvidelse av reiselivets sesonger kan bidra til å redusere sosiale og miljømessige utfordringer på reisemål, og føre til at flere bedrifter satser på helårsdrift.

Stimulerer til innovasjon

Et mangfoldig reiselivstilbud av høy kvalitet legger grunnlag for både økt lønnsomhet i næringen og økt etterspørsel etter norske reiselivsprodukter utenom høysesongene. Regjeringen legger til rette for et bredere reiselivstilbud gjennom å stimulere til innovasjon i reiselivet og et tettere samarbeid både innad i næringen og mellom aktører i ulike næringer.

For å styrke norske reiselivsaktørers mulighet til å nå frem i et internasjonalt og konkurranseutsatt marked bidrar regjeringen med midler til markedsføring av Norge som reisemål. Regjeringen har gitt et oppdrag til Innovasjon Norge som går ut på å styrke markedsmulighetene til norske reiselivsaktører, gjennom å profilere Norge som reisemål og støtte reiselivsaktørenes utvikling av produkter.

I strategien Norge som attraktiv kulturdestinasjon (2019), fremmer vi tiltak som skal legge til rette for økt etterspørsel etter kulturbaserte reiseopplevelser. Dette er opplevelser som ofte er like attraktive til alle årstider, og som derfor kan bidra til å øke aktiviteten og omsetningen på norske reisemål utenfor høysesong.

Les mer: