Reiselivspolitikken

Det overordnede målet med reiselivspolitikken er økt verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen, innenfor bærekraftige rammer.

Reiselivspolitikken baserer seg på prinsippene i reiselivsmeldingen som ble vedtatt av Stortinget i 2017; Opplev Norge – unikt og eventyrlig. Reiselivsmeldingen har fem satsingsområder: gode generelle rammebetingelser, styrket samhandling, bærekraftig utvikling, profilering og kunnskap og kompetanse.

Gode generelle rammebetingelser

Reiselivspolitikken skal legge til rette for en mer lønnsom reiselivsnæring først og fremst ved å tilby gode generelle rammebetingelser for å drive næringsvirksomhet. For å bedre norsk konkurransekraft, er det de siste årene gitt skatte- og avgiftslettelser til norske bedrifter, økte midler til næringsrettet forskning og innovasjon, og økt bygging av veg og bane.

Satsing på forenkling og digitalisering gjør at bedriftene kan bruke mindre tid på rapportering og mer tid på å skape verdier. Sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft må ligge til grunn for den videre utviklingen av reiselivsnæringen, og står sentralt i reiselivspolitikken.

Mange norske reisemål er preget av store svingninger i besøkstall og kapasitetsutnyttelse gjennom året. En utvidelse av reiselivets sesonger kan bidra til å redusere sosiale og miljømessige utfordringer på reisemål, og føre til at flere bedrifter satser på helårsdrift.

Stimulerer til innovasjon

Et mangfoldig reiselivstilbud av høy kvalitet legger grunnlag for både økt lønnsomhet i næringen og økt etterspørsel etter norske reiselivsprodukter utenom høysesongene. Man kan legge til rette for et bredere reiselivstilbud gjennom å stimulere til innovasjon i reiselivet og et tettere samarbeid både innad i næringen og mellom aktører i ulike næringer.

For å styrke norske reiselivsaktørers mulighet til å nå frem i et internasjonalt og konkurranseutsatt marked gis det statlige midler til markedsføring av Norge som reisemål. Innovasjon Norge har fått oppdraget med å styrke markedsmulighetene til norske reiselivsaktører, gjennom å profilere Norge som reisemål og støtte reiselivsaktørenes utvikling av produkter.

For å øke aktiviteten og omsetningen på norske reisemål utenfor høysesong er det effektivt å legge til rette for økt tilbud og etterspørsel etter kulturbaserte reiseopplevelser. Dette er opplevelser som ofte er like attraktive til alle årstider.

Les mer: