Bedriftsdynamikk

Fornyelse er en forutsetning for fortsatt vekst og velferd. Nyetablerte bedrifter kan utfordre etablerte virksomheter ved å bringe nye ideer, nye varer og bedre tjenester inn i markedet. Denne dynamikken bidrar til endring, vekst og økt produktivitet i økonomien.

 

 

I 2020 ble det etablert i underkant av 70 000 nye foretak. Som andel av alle foretak har foretaksetableringer økt jevnt fra knapt 12 prosent i 2009 til 15,9 prosent i 2020. I samme periode har utviklingen i antall nedleggelser vært mer ujevn. Både i 2009 og 2020 tilsvarte andelen nedlagte foretak 13,4 prosent av totalt antall foretak, men andelen har både vært over og under dette nivået det siste tiåret. Utviklingen indikerer at mange ser det som attraktivt å starte opp foretak, men at det samtidig er tilstrekkelig sterk konkurranse til at om lag like mange foretak nedlegges. I de siste årene har forskjellen mellom antall nyetablerte og nedlagte bedrifter imidlertid økt.

I en effektiv markedsøkonomi vil mer lønnsomme bedrifter erstatte bedrifter som er mindre lønnsomme. På den måten vil arbeidskraft og kapital allokeres til de mest produktive bedriftene, noe som omtales som kreativ destruksjon i økonomisk teori. På oppdrag fra produktivitetskommisjonen i 2015, fant SSB at reallokering av arbeidskraft gjennom bedriftsetablering og -avvikling bidro med opp mot 1/4 av den samlede produktivitetsveksten i fastlandsnæringene.[1]

Markedsmakt og etableringshindringer kan hemme konkurranse og hindre at nye produktive virksomheter etableres, noe som bidrar til å låse kapital og arbeidskraft til mindre produktive virksomheter.

[1] Se NOU 2015: 1 - regjeringen.no.

Om indikatoren

Nye foretak er her nyetablerte foretak, korrigert for eierskifte. Nedlagte foretak er foretak der virksomheten opphører, enten ved salg, nedleggelse eller at foretaket slettes i Brønnøysundregistrene. Se mer her.