Inviterer til innspill om handelspolitikk 2.0

Næringsminister Jan Christian Vestre ber om innspill til den første stortingsmeldingen om handel og grønn globalisering.

Fredag 12. april inviterer næringsministeren til innspillsmøte i Oslo. Både næringsliv, organisasjoner og sivilsamfunnet er invitert til å påvirke norsk handelspolitikk for fremtiden.

– Vi må ha en handelspolitikk tilpasset dagens utfordringer og muligheter. Jeg gleder meg til å høre alle innspillene til meldingen som vi nå har startet opp arbeidet med, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Stortingsmeldingen om handel og grønn globalisering skal etter planen lanseres i løpet av 2024.

Handel og eksport viktig for Norge
Norge er avhengig av handel med utlandet for å skape arbeidsplasser. I 2022 la eksporten grunnlag for 610.000 arbeidsplasser, tilsvarende hver femte norske arbeidsplass.

– Det er bedriftene som skal ut i verden. Derfor er deres innspill uvurderlige for oss i dette arbeidet. Vi vil at de skal lykkes enda bedre i internasjonale markeder, sier Vestre.

Samarbeidet mellom staten, næringsorganisasjonene og partene i arbeidslivet skal sikre en bred forankring av handelspolitikken.

Sivilsamfunnet spiller også en viktig rolle når handelspolitikken for fremtiden skal utformes. Sosial bærekraft og hensynet til klima og miljøet skal være en sentral del av stortingsmeldingen.

– Selv om det aller meste av verdenshandelen går som før, ser vi også tydelige tendenser til proteksjonisme og en økning i handelshindre. Handelen påvirkes av klimaendringer, nye teknologier og en mer ustabil geopolitisk situasjon. Derfor håper jeg at mange ønsker å være med på å lage en handelspolitikk for fremtiden, sier Vestre.

Arrangementet vil deles inn i tre deler for henholdsvis bedrifter, næringslivsorganisasjoner og sivilsamfunn. Det er mulig å delta på hele eller deler av programmet. De som ønsker å komme med innspill bes om å melde seg på i forkant.

Påmelding til innspillsdag om stortingsmelding om handel og grønn globalisering - regjeringen.no

Det er også mulig å gi innspill dersom man ikke har anledning til å delta fysisk.

Innspill til stortingsmelding om handel og grønn globalisering - regjeringen.no

FAKTA om stortingsmeldingen om handel og grønn globalisering

Stortingsmeldingen om handel og grønn globalisering skal etter planen lanseres i løpet av 2024

Stortingsmeldingen skal svare på utfordringene og mulighetene skissert i redegjørelsen om norsk handelspolitikk som næringsministeren holdt for Stortinget i november 2023. Redegjørelsen var den første på nesten 30 år om dette temaet.

Næringsministeren trakk frem fem hovedlinjer i sin redegjørelse til Stortinget: 

  1. Internasjonal handel har dannet grunnlaget for økonomisk og sosial utvikling i hele verden. Veksten i handelen har de siste tiårene løftet en milliard mennesker ut av fattigdom. For Norges del ville ikke den enorme velstandsutviklingen vi har opplevd de siste tiårene vært mulig.
  2. Det regelbaserte handelssystemet som har tjent Norge og andre land så godt er under press. Vi kan risikere at verdensøkonomien fragmenteres, noe som vil redusere fordelen av globalisering. Hensyn til sikkerhet, klima og reduksjon av sårbarheter får større betydning for handelspolitikken. Utfordringen blir å finne den rette balansen mellom å sikre åpenhet og redusere sårbarheter.
  3. Verden skal gjennom en grønn omstilling, der hele økonomien skal avkarboniseres. Norsk næringsliv har gode forutsetninger for å bidra i den grønne omstillingen, her hjemme og globalt.
  4. EØS-avtalen er vår mest omfattende handelsavtale, fordi den gjør oss til en del av EUs indre marked. De bilaterale frihandelsavtalene våre er helt avgjørende for å sikre norsk næringsliv konkurransedyktige vilkår i viktige markeder. Samtidig ser vi et behov for å knytte oss tettere til våre handelspartnere gjennom strategiske samarbeid. Derfor har vi inngått industripartnerskap med noen av våre viktigste handelspartnere. Vi skal også arbeide for at handel støtter opp om bærekraftig økonomisk vekst og anstendige arbeidsforhold i globale verdikjeder.
  5. For å svare på utfordringene og mulighetene vi står overfor som følge av endringene rundt oss, skal regjeringen utarbeide en Stortingsmelding om grønn globalisering og handel. Stortingsmeldingen vil tydeliggjøre Norges handelspolitiske prioriteringer i det grønne skiftet.