Norge inngår grønt strategisk industripartnerskap med EU

Norge og EU inngikk i dag avtale for å styrke samarbeidet om bærekraftige verdikjeder innen blant annet landbaserte råvarer og batterier.

– Dette industripartnerskapet skaper en vinn-vinn-situasjon for Norge og EU. Skal vi nå våre ambisiøse mål for klima og grønn omstilling, er vi avhengig av å jobbe enda tettere og mer målrettet. Med dette grønne industripartnerskapet på landbaserte råvarer og batterier vil vi nå målene raskere, samtidig som vi legger til rette for økonomisk vekst, større investeringer og flere grønne arbeidsplasser i Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Vi bringer samarbeidet mellom EU og Norge til et annet nivå, ettersom dagens signering er av strategisk betydning. Dette vil skape et bredt spekter av muligheter for næringsliv og forskning på begge sider, og styrke både vårt industrisamarbeid og våre politiske bånd, sier Europakommisjonens visepresident Maroš Šefčovič.

Se avtalen her.

Industripartnerskapet er en del av Grønn allianse som Norge og EU inngikk i fjor. Grønn allianse utgjør et rammeverk for forsterket klima-, miljø-, energi- og industrisamarbeid med EU, og er et supplement til EØS-avtalen. Industripartnerskapet er første leveranse under den grønne alliansen.

– Vi har jobbet iherdig for å få industripartnerskapet på plass. Avtalen er viktig for norsk næringsliv generelt, og for aktører i batteri og råvareverdikjedene spesielt. Et sentralt mål med industripartnerskapet har vært å skape et enda bedre utgangspunkt for Norge til å medvirke i EUs politikk og regelverksutvikling. Industripartnerskapet gir oss mulighet for jevnlig dialog med EU om forhold som påvirker våre grønne verdikjeder. Det er ikke minst nyttig i en tid hvor Norge og Europa står overfor både handels- og sikkerhetspolitiske utfordringer, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Industripartnerskapet tar utgangspunkt i regjeringens Grønt industriløft og sektorene som inngår der, i tillegg til Batteristrategien (2022) og Mineralstrategien (2023). Innsatsområdene i partnerskapet vil utvides over tid og til flere markeder.

Det siste året har Norge inngått flere grønne industripartnerskap, blant annet med Tyskland, Frankrike og Japan. I tillegg jobbes det med å få plass avtaler med andre utvalgte land, som Storbritannia, USA og Norden. 

Landbaserte råvarer

I første omgang omfatter industripartnerskapet med EU samarbeid for å utvikle integrerte verdikjeder for kritiske råvarer og batterier. Råvarer som mineraler og metaller er en forutsetning for å gjennomføre det grønne og digitale skiftet, og Norge er viktig leverandør av mange kritiske råvarer. Det er også viktig for Norges posisjon overfor strategiske samarbeidspartnere og allierte.

– Det gjør oss sårbare at store deler av forsyningskjedene for kritiske råvarer er konsentrert i enkeltland, som blant annet Kina. Vi må derfor bidra til å sikre både vår egen og våre samarbeidspartneres tilgang til mineraler og metaller som trengs til det grønne og digitale skiftet. Økt samarbeid med EU på dette området vil kunne redusere sårbarheter i verdikjedene, sier Vestre.

Batterier

Både EUs grønne giv, Norges Veikart for grønt Industriløft og Batteristrategien peker på batterier som en sentral teknologi for omstillingen til fornybar energi. Den globale etterspørselen etter batterier forventes å ti- eller tjuedoble seg det neste tiåret. Den norske batteriverdkjeden utvikler seg, samtidig har norske batteriaktører uttrykt bekymring for «batterisaken» som handler om effekten av opprinnelsesreglene i Trade and Cooperation Agreement mellom EU og Storbritannia. Reglene innebærer en toll på 10% på elbiler som handles mellom EU og Storbritannia, med batterier som har opprinnelse utenfor EU og Storbritannia. Det inkluderer norske batterier.

– For å etablere en sterk fornybarindustri er norske bedrifter avhengig av å ha likest mulig tilgang til internasjonale markeder som sine konkurrenter. Det er derfor viktig at vi har løftet batteriverdikjeden som samarbeidsområde med EU, sier Vestre.

Takket være industripartnerskapet får Norge nå delta i ministermøtene i Den europeiske batterialliansen. Der diskuteres og planlegges utviklingen og etableringen av den europeiske verdikjeden, som Norge vil være en integrert del av.  Partnerskapet tilrettelegger for tett dialog om etableringen av den europeiske batteriverdikjeden.

– Som sikkert mange er opptatt av, er vi enige om at det inkluderer å diskutere «batterisaken». I Industripartnerskapet er det eksplisitt uttrykt at partnerskapet skal være en ramme for å diskutere forhold til tredjeland, slik som europeiske partnere både EU og Norge har etablert frihandelsavtaler med, sier Vestre.