– Norge skal utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Næringsminister Jan Christian Vestre har i dag lagt frem regjeringens mineralstrategi. Strategien har fem satsingsområder som skal bidra til mer sirkulære forretningsmodeller, raskere realisering av nye mineralprosjekter, tydeligere vektlegging av klima og miljø og sterkere internasjonale partnerskap.

Næringsminister Jan Christian Vestre lanserer regjeringens minerastrategi fra scenen på Factory Tøyen i Oslo.
Næringsminister Jan Christian Vestre lanserte regjeringens minerastrategi på Factory Tøyen i Oslo onsdag 21. juni. Foto: David Tvetene, Nærings- og fiskeridepartementet

– Dette er en stor dag for mineralnasjonen Norge. Metaller og mineraler er en forutsetning for å gjennomføre det grønne og digitale skiftet, og med denne strategien tar vi sats for å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Vi har naturgitte fortrinn, kompetanse og teknologi i verdensklasse som gjør at vi har et stort potensial for gjenbruk, utvinning og produksjon av kritiske mineraler. Regjeringen vil spille på lag med industrien, partene i arbeidslivet, miljøbevegelsen og lokalsamfunn for å få fart på mineralnæringen, sier Vestre

Fem satsingsområder

I mineralstrategien presenterer regjeringen fem satsingsområder for en fremtidsrettet mineralpolitikk.

– Gjenbruk og resirkulering må være hovedregelen. Men for at vi skal lykkes med det grønne og digitale skiftet trenger vi også mer utvinning. Nye prosjekter må utvikles på en måte som sikrer både miljømessige og sosiale hensyn. Norge skal være best i klassen når det kommer til bærekraft, sier næringsministeren.

I strategien legger regjeringen vekt på at norsk mineralnæring skal bidra til en mer sirkulær økonomi, gjennom økt ressursutnyttelse og at behovet for deponering reduseres til et minimum. Regjeringen vil også vurdere virkemidler som bidrar til at lønnsomme prosjekter får tilgang til privat kapital.

– Vi bør bruke hele den næringspolitiske verktøykassen. Derfor vil vi blant annet vurdere om det skal opprettes et eget statlig mineralselskap eller fond for å sikre lønnsom og bærekraftig utvikling av kritiske råvareressurser, sier Vestre.

Mineralstrategiens fem satsingsområder

1. Norske mineralprosjekter må realiseres raskere

Regjeringen vil blant annet:

 • Fullføre den geofysiske kartleggingen av Norge.
  Kart over magnetiske og andre egenskaper i bergartene i norske fjell er sentralt for å identifisere mulige forekomster, og starten for de fleste mineralprosjekter.
 • Innføre «Fast track» og «One stop shop».
  Tiltakene har som mål å redusere behandlingstiden og legge til rette for raskere tillatelsesprosesser for mineralprosjekter. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard utpekes som «national competent authority» for en ordning med koordinering av søknader og saksbehandling for kritiske og strategiske metall- og mineralprosjekter.
 • Etablere et mineralkompass.
  Dette er et verktøy som skal bidra til mer kunnskap og bedre veiledning om hvor mineralprosjekter kan realiseres på en mest mulig sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig måte, og på den måten bidra til å redusere konfliktnivået og øke forutsigbarheten i prosjektene.

2. Norsk mineralnæring skal bidra til den sirkulære økonomien

Regjeringen vil blant annet:

 • Minimere overskuddsmasser og stille krav om en sirkulær forretningsplan som viser hvordan overskuddsmasser kan gjenbrukes. Tiltakene skal bidra til å redusere omfanget av deponerte masser, bedre ressursutnyttelse og mindre naturbelastning.
 • At behovet for uttak av jomfruelige ressurser skal dokumenteres før tillatelser til nye prosjekter gis.
 • Sette ned et ekspertutvalg som skal foreslå mulige nye miljøkrav for deponering.
  Utvalget skal vurdere fordeler og ulemper ved ulike deponeringsformer i lys av utviklingen av ny teknologi, nye metoder og nye internasjonale natur- og miljøinitiativer, samt vurdere fremtidig bruk av sjødeponi.

3. Norsk mineralnæring skal bli mer bærekraftig

Regjeringen vil blant annet:

 • Etablere en nullvisjon om bruk av kjemikalier som ikke er miljøsertifisert.
 • Ha et mål om nullutslippsmaskiner fra 2030.
 • Bedre dialog, tidlig involvering og urfolksvederlag også utenfor Finnmark.

4. Privat kapital er en betingelse for lønnsomme og bærekraftige mineralprosjekter

Regjeringen vil blant annet:

 • Mobilisere privat kapital og risikoavlaste gjennom Grønt industriløft.
 • Vurdere statlig mineralselskap eller fond.
 • Vurdere mulige økonomiske eller næringspolitiske virkemidler for økt utvinning, bærekraft og lokal verdiskaping.

5. Internasjonale partnerskap. Norge skal være en stabil leverandør av råvarer til grønne verdikjeder

Regjeringen vil blant annet:

 • Markedsføre Norge som mineralnasjon.
 • Styrke samarbeid om råvaretilgang og robuste verdikjeder med EU og europeiske land.
 • Arbeide for å styrke det nordiske samarbeidet innenfor felles bærekraftige verdikjeder.

I regjeringens veikart for grønt industriløft stakes det ut en retning for en grønn industrioffensiv. Målet er å skape verdier og lønnsomme jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp på veien mot lavutslippssamfunnet.

I veikartet er tilgang på kritiske metaller og mineraler helt avgjørende. Regjeringens utgangspunkt er at mineralnæringen kan gi et vesentlig bidrag, både til energiomstillingen og ved å sikre kritiske verdikjeder.

EU offentliggjør hvert tredje år en liste over råvarer som vurderes som kritiske for europeisk industri. Listen består av metaller og mineraler som er økonomisk eller strategisk viktige for europeisk økonomi, og som samtidig har forsyningsrisiko.

Kritiske råvarer er råvarer som:

 • har få eller ingen substitutter,
 • er strategisk viktige, har betydelig forsyningsrisiko,
 • er konsentrert i utvinnings-, prosesserings- eller bearbeidingsleddet,
 • medfører betydelige økonomiske eller strategiske konsekvenser dersom tilbudet begrenses.

Hva som anses som kritiske råvarer vil variere betydelig mellom land, avhengig av egne behov, egen produksjon, internasjonale forhold, landenes eierskap i og avtaler med mineralprodusenter, handelspolitisk rammeverk og annet samarbeid mellom land om råvaretilgang og andre forhold.

Kritiske råvarer kan omfatte både oppstrøms og midtstrøms produkter. Det vil si både mineralkonsentrater «rett fra gruven» og produkter for industriell bearbeidelse. For flere metaller er tilgangen god og risikoen for tilbudssvikt lav i de internasjonale markedene.

Norge er en viktig leverandør av kritiske råvarer til både EU-land, USA, Storbritannia mv. Følgende råvarer produseres i Norge og vurderes som kritiske av EU, USA eller andre mottakerland: Aluminium, nikkel, kobolt, kobber, titanmineraler og titanråstoff, manganlegeringer, sink, grafitt, sjeldne jordarter, platinagruppemetaller (inkludert platina og palladium), høyrent silisium og kvarts, og silisiumprodukter.

Strategisk og geopolitisk viktig

Mineralutvinning og produksjon av metaller er ikke bare viktig for de grønne norske og europeiske verdikjedene, men også for Norges posisjon overfor strategiske samarbeidspartnere og allierte.

– Det er en sikkerhetspolitisk utfordring at store deler av forsyningskjedene for kritiske råvarer er konsentrert i enkeltland som Kina. Derfor er det viktig at vi bidrar til å sikre både vår egen, våre allierte og våre samarbeidspartnere tilgang til nødvendige mineraler og metaller. Norge er allerede en viktig leverandør av mange kritiske råvarer, og vår ambisjon er at vi skal være en stabil og langsiktig leverandør av mineraler til det grønne skiftet, sier Vestre.

30 millioner til mineralsatsingen

Det er allerede bevilget 30 millioner kroner til mineralsatsningen. Pengene skal bidra til å utnytte det norske potensialet ytterligere og legge til rette for en mer bærekraftig mineralnæring gjennom økt kartlegging og forskningsinnsats.

– Det er behov for mer kartlegging av mineralressursene. Miljømessig og sosial bærekraft, teknologi og sirkulærøkonomi, er områder hvor det er behov for kunnskap og forskning. Til sammen er det så langt bevilget 30 millioner kroner ekstra til dette, sier næringsministeren.