Ansvarlig forretningsdrift

Med ansvarlig forretningsdrift menes hvilket ansvar selskaper forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten, dvs. ivareta hensyn ut over det som er pålagt ved lov.

Foruten å prioritere det økonomiske aspektet av virksomheten, skal selskapene også fokusere på sosiale og miljømessige forhold. Ansvarlig forretningsdrift skal være en integrert del av alle selskapers forretningsstrategi for å sikre at ansvarlighet ivaretas i den daglige drift.

Å ha en bevisst holdning til ansvarlig forretningsdrift skaper gode arbeidsforhold, gir et godt renommé og leder til fornøyde kunder. Svært mange forbrukere opptatt av at produktene de kjøper er ”rettferdige” og produsert på en miljøriktig måte. At varene og tjenestene er produsert under ansvarlige arbeidsforhold og uten brudd på menneskerettigheter er en selvfølge. Ansvarlig forretningsdrift kan også innebære reduserte kostnader for bedriftene som følge av ressurs- og energiøkonomisering, det vil bedre bedriftens goodwill og gi fornøyde kunder.

Som følge av globaliseringen er det et behov for internasjonale kjøreregler for god oppførsel” slik at bedrifter i ulike land kan konkurrere på like vilkår. Internasjonale organisasjoner som FN, OECD, ILO og mange andre arbeider med dette, og Norge er en aktiv bidragsyter i dette internasjonale arbeidet for å fastsette globale retningslinjer.

Innovasjon Norges arbeid med ansvarlig næringsliv

Innovasjon Norge har gjennom sitt omfattende kontornett i Norge og utenlands og store markedskunnskap et særlig ansvar for å informere og veilede små og mellomstore bedrifter i nasjonale og internasjonale markeder. Ansvarlig næringsliv inngår som et viktig element i retningslinjene som ligger til grunn for Innovasjon Norges nasjonale og internasjonale arbeid med å gi råd til norske selskaper om å drive ansvarlig forretningsførsel. Det stilles krav om ansvarlighet i Innovasjon Norges finansieringsordninger, og en egen modul om ansvarlig næringsliv inngår i Innovasjon Norges tilbud til bedrifter

Se Innovasjon Norges nettside med lenker og verktøy for bedriftene.