Ansvarlig næringsliv

Norske myndigheter arbeider aktivt med å fremme ansvarlig næringsliv og har klare forventninger til hvordan norske bedrifter opererer i utlandet. Det forventes blant annet at bedriftene etterlever norske og det aktuelle landets lover. Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, stiller høyere krav til større bedrifter om aktsomhet i sine leverandørkjeder.

Ansvarlig næringsliv handler om hvilket ansvar næringslivsaktører forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av deres virksomhet. Dette gjelder både private og statlig eide selskaper, og uavhengig av om de har sin virksomhet i Norge eller i andre land. Regjeringen forventer at norske selskaper opptrer ansvarlig, kjenner til og etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Med Åpenhetsloven pålegges større virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger for å redusere og forhindre negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjeden. Norge er en aktiv bidragsyter i det internasjonale arbeidet for å fastsette globale retningslinjer og internasjonale standarder.

Norske selskaper opplever ofte større dilemmaer og utfordringer i utlandet enn i Norge, knyttet til blant annet ivaretakelse av menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, fattigdom og korrupsjon. Norske myndigheter har likevel ambisjoner om at norske selskaper i større grad  er til stede og handler med fremvoksende økonomier (jfr Eksporthandlingsplanen "For og med norsk næringsliv") . Næringslivets tilstedeværelse og handel med utlandet er viktig både for verdiskapingen i Norge og i et utviklingsperspektiv. Norske selskaper kan bidra positivt på mange felt, eksempelvis god forretningspraksis og samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgivere.  Mange norske selskaper har internasjonale leverandørkjeder og opplever mange av de samme utfordringene som selskaper med virksomhet i utlandet.

Selskaper med statlig eierandel forventes bl.a. å ha en plan for bærekraftig verdiskaping og være ledende i arbeidet med å ha en ansvarlig virksomhet. For mer informasjon om staten som eiers forventninger til selskaper med statlig eierandel, se Eierskapsmeldingen: Meld.St.6 (2022-2023). 

Om Åpenhetsloven

Stortinget vedtok 14. juni 2021 Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Loven skal bidra til åpenhet om leverandørkjeder og pålegger større virksomheter å utføre og redegjøre for sine aktsomhetsvurderinger, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Åpenhetsloven vil på den måten bidra til bedre arbeidsforhold og respekt for menneskerettigheter nedover i de internasjonale leverandørkjedene. Loven skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon og forbrukere muligheten til å ta mer informerte valg.

Det har vært viktig for regjeringen at den norske åpenhetsloven er harmonisert med de internasjonale retningslinjene for ansvarlig næringsliv. På et område hvor utfordringene ofte ligger i de internasjonale leverandørkjedene er det viktig å støtte opp om de internasjonale kjørereglene. Dette vil bidra til at norske og utenlandske bedrifter har like konkurransevilkår på området.

Åpenhetsloven vil også bidra til bærekraftig verdiskaping og at norske bedrifter når FNs bærekraftsmål. Anstendige arbeidsforhold og ivaretakelse av menneskerettighetene er en forutsetning for bærekraft.

Mer informasjon om Åpenhetsloven finnes her.

Innovasjon Norges arbeid med ansvarlig næringsliv

Innovasjon Norge har et omfattende nettverk av kontorer i Norge og i utlandet. De besitter markedskunnskap og har et særlig ansvar for å informere og veilede små og mellomstore bedrifter i nasjonale og internasjonale markeder. Ansvarlig næringsliv inngår som et viktig element i retningslinjene som ligger til grunn for Innovasjon Norges nasjonale og internasjonale arbeid med å gi råd til norske selskaper. Det stilles krav om ansvarlighet i Innovasjon Norges finansieringsordninger, og en egen modul om ansvarlig næringsliv inngår i Innovasjon Norges tilbud til bedrifter.

Se Innovasjon Norges nettside med lenker og verktøy for bedriftene.

Utenrikstjenestens arbeid med ansvarlig næringsliv

Utenrikstjenesten besitter viktig innsikt og kunnskap om ulike land og markeder, også hva gjelder risikoer for norske selskap. Utenrikstjenesten kan bistå med informasjon og veiledning slik at bedriftene selv kan gjøre nødvendige aktsomhetsvurderinger i ulike markeder. Bedrifters nærvær i mange markeder med konflikt og uro er en økende trend. Utenrikspolitiske vurderinger er viktig for å navigere godt i disse markedene.

Se Utenriksdepartementets nettsider

Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv fremmer OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og bidrar til å håndtere enkeltsaker om etterlevelse av retningslinjene. Alle OECD-land er forpliktet til å etablere en slik ikke-rettslig klageordning. Her kan du lese mer om kontaktpunktets arbeid og OECDs retningslinjer: Ansvarlig næringsliv – Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv (responsiblebusiness.no)