Historisk arkiv

Saksgang: Åpenhetsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Etikkinformasjonsutvalget ble opprettet 1. juni 2018, og har hatt i oppgave å vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder.

De fikk senere utvidet mandatet til også å foreslå en konkret lovtekst for en slik informasjonsplikt.

Les mer om utvalget og mandatet.

Følg saken

 • Invitasjon til arrangement om åpenhetsloven

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet inviterer til et arrangement om åpenhetsloven fredag 3. desember 2021.

 • Prop. 150 L (2020–2021) - Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet foreslår i denne proposisjonen en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Lovproposisjonen følger opp Etikkinformasjonsutvalgets rapport Åpenhet om leverandørkjeder.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Strengare krav til openheit hos verksemder

  Nyheit | Barne- og familiedepartementet

  Større verksemder skal påleggjast å arbeide aktivt med å avdekkje og handtere negativ påverknad på menneskerettar og arbeidsforhold i leverandørkjedene sine. I dag la regjeringa fram forslag om ei ny openheitslov.

 • Høring - Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om leverandørkjeder

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 29.03.2020

 • Utvalg foreslår etikkinformasjonsplikt

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Etikkinformasjonsutvalget foreslår at næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. I dag overleverte de sin rapport til forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad.

 • Åpenhet om leverandørkjeder

  Rapport | Barne- og familiedepartementet

  Utredning fra utvalg oppnevnt av regjeringen 1. juni 2018 for å utrede en lov om etikkinformasjon. Innstilling avgitt til Barne- og familiedepartementet 28. november 2019.

 • Overlevering av Etikkinformasjonsutvalgets rapport

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Torsdag 28. november overleverer Etikkinformasjonsutvalget sin rapport til forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad. Følg overleveringen direkte her fra kl. 10.15.

 • Etikkinformasjonsutvalgets statusrapport – juni 2019

  Rapport | Barne- og familiedepartementet

  Etikkinformasjonsutvalget har avgitt en foreløpig statsurapport om utvalgets arbeid. Ifølge rapporten finner utvalget det hensiktsmessig å innføre en lovpålagt etikkinformasjonsplikt.

 • I gang med arbeid om etikkinformasjon

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Et nyoppnevnt ekspertutvalg skal vurdere om næringslivet bør få en plikt til å informere om sitt arbeid med å sikre anstendige arbeidsforhold i egne leverandørkjeder.

 • Oppnevner etikkinformasjonsutvalg

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Et nytt utvalg skal vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder.