Høring - Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om leverandørkjeder

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.03.2020

Vår ref.: 19/4857

Høring - Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om leverandørkjeder

Etikkinformasjonsutvalget ble nedsatt av regjeringen den 1. juni 2018. Utvalget har hatt i oppgave å utrede om næringsdrivende bør pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder (etikkinformasjonsplikt). Utvalget har vært ledet av prof. dr. juris Ola Mestad. Utvalget har vært bredt sammensatt med representanter fra akademia, bransjen, interesseorganisasjoner og myndighet.

Utvalget avga 1. juni 2019 en foreløpig statusrapport hvor de konkluderte med at de fant det hensiktsmessig å innføre en lovpålagt etikkinformasjonsplikt. Utvalget skrev blant annet at en lovpålagt informasjonsplikt vil kunne bidra til mer åpenhet og innsyn i globale verdikjeder, som på sikt kan bidra til bedre vern av grunnleggende rettigheter og arbeidsvilkår i leverandørkjeden. Den endelig rapporten "Åpenhet om leverandørkjeder – Forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger" ble overlevert til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad den 28. november 2019.

Barne- og familiedepartementet sender med dette rapporten med utvalgets lovforslag på høring.

Om rapporten

Utvalget har levert en rapport i to deler. Del 1 omhandler utvalgets innstilling. I del 2 finnes en omfattende kartlegging av markedsutvikling, utfordringer i leverandørkjeder, internasjonale norminitiativ og krav, og relevant utenlandsk og norsk rett.

Utvalget foreslår en lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger. Det foreslås blant annet at:

 • Alle virksomheter pålegges en kunnskap- og informasjonsplikt slik at forbrukere, organisasjoner og andre kan spørre en virksomhet om menneskerettighets- og arbeidsforhold i leverandørkjeden.
 • Større virksomheter pålegges å offentliggjøre aktsomhetsvurderinger. En aktsomhetsvurdering innebærer at virksomheten kartlegger egen leverandørkjede for mulig negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid og redegjør for hvordan dette håndteres.
 • Virksomheter som omsetter forbrukervarer pålegges å offentliggjøre informasjon om varens produksjonssted, dvs. fabrikken eller anlegget der størstedelen av sluttproduktet er satt sammen (dissens).
 • Forbrukertilsynet vurderes som håndhevingsmyndighet, og at tilsynet skal kunne fastsette dagbøter til virksomheter som bryter med informasjonspliktene.

Utvalget fremholder at formålet med lovforslaget er dobbelt: For det første skal det gi forbrukere, fagforeninger, organisasjoner og andre rett til informasjon om virksomheters påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dette skal gi mulighet til å treffe informerte valg og til å stille spørsmål om ansvarlighet i næringslivet. For det andre er formålet med kravene til kunnskap og informasjon å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i virksomheter og leverandørkjeder. Dette vil kunne bidra til å bedre arbeidsforholdene for mennesker som er tilknyttet globale leverandørkjeder.

Høringsprosessen

Barne- og familiedepartementet inviterer høringsinstansene til å gi sine vurderinger av forslagene i utvalgets rapport "Åpenhet om leverandørkjeder – Forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger".

Departementet ber særskilt om høringsinstansenes syn på kunnskaps- og informasjonspliktene, aktsomhetsvurderingsplikten, og sanksjonsreglene som utvalget foreslår, samt utvalgets konsekvensvurdering av lovforslaget. Departementet ber også særskilt om høringsinstansenes syn på lovens virkeområde og om enkelte sektorer bør unntas de ulike pliktene i et eventuelt lovforslag, herunder utvalgets forslag om å pålegge virksomheter å offentliggjøre informasjon om varens produksjonssted.

Høringsfristen er mandag 23. mars 2020. Av hensyn til fremdriften ber vi om at høringsfristen overholdes. Vi oppfordrer til å sende inn høringssvar så snart som mulig, slik at vi kan begynne oppsummeringen av uttalelsene. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Rapporten kan lastes ned og høringsuttalelsene må avgis digitalt på følgende nettside: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/etikkinformasjonsutvalgets-rapport/id2683619/

Vi ber høringsinstansene vurdere behovet for å videresende høringen til andre relevante aktører, underliggende etater/virksomheter, medlemsorganisasjoner o.l. Alle som ønsker det er velkomne til å sende inn høringsuttalelse. Vi takker på forhånd for alle innspill som gis i høringen.

Med hilsen

 

Erik Saglie (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Eskil Havgar

fagrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

I følge liste:

Abelia Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Pb. 5490 Majorstuen

0305

OSLO

Akademikerne

Fridtjof Nansens plass 6

0160

OSLO

Akershus fylkeskommune

Schweigaards gate 4

0185

OSLO

Amnesty International Norge

Pb. 702 Sentrum

0106

OSLO

Arbeids- og sosialdepartementet

Pb. 8019 Dep

0030

OSLO

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Pb. 5 St. Olavs plass

0130

OSLO

BAMA

Postboks 263 Alnabru

0614

OSLO

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Pb. 2233

3103

TØNSBERG

Bellona

 

 

 

Bergans

 

 

 

Bergen kommune

Pb. 7700

5020

BERGEN

Boligprodusentenes Forening

 

 

 

Buskerud fylkeskommune

Pb. 3563

3007

DRAMMEN

Byggenæringens landsforening

Pb. 7187 Majorstuen

0307

OSLO

Byggmesterforbundet

Pb. 5475 Majorstuen

0305

OSLO

Caritas Norge

Pb. 9277 Grønland

0134

OSLO

Changemaker

Pb. 7100 St. Olavs plass

0130

OSLO

ClampOn

 

 

 

Coop Norge SA

Pb. 1173 Sentrum

0107

OSLO

Culina

 

 

 

Dagligvareleverandørenes forening

 

 

 

Datatilsynet

Pb. 8177 Dep

0034

OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164

OSLO

Den norske dommerforening

c/o Norges Juristforbund

0164

OSLO

Den norske Revisorforening

Pb. 2914 Solli

0230

OSLO

Den norske Revisorforening

Pb. 2914 Solli

0230

OSLO

Direktoratet for forvaltning og IKT

Pb. 1382 Vika

0114

OSLO

DNV GL

Postbox 300

1322

HØVIK

DOF Subsea AS

Thormøhlensgate 53C

5006

BERGEN

Domstoladministrasjonen

Pb. 5678 Sluppen

7485

TRONDHEIM

EL & IT Forbundet

 

 

 

Energi Norge

Pb. 7184 Majorstuen

0307

OSLO

Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg

 

 

 

Equinor

 

 

 

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

 

 

 

Eurosko

 

 

 

Fairtrade Norge

Storgt. 13

0155

OSLO

Fellesrådet for Afrika

Menneskerettighetshuset

0153

OSLO

Finans Norge

Pb. 2473

0202

OSLO

Finansdepartementet

Statsråden

0030

OSLO

Finansieringsselskapenes forening

Pb. 2330 Solli

0201

OSLO

Finanstilsynet

Pb. 1187 Sentrum

0107

OSLO

Finnmark fylkeskommune

Fylkeshuset

9815

VADSØ

Footstep AS

 

 

 

Forbruker Europa

Pb. 4594 Nydalen

0404

OSLO

Forbrukerrådet

Pb. 463 Sentrum

0105

OSLO

Forbrukertilsynet

Sandakerveien 138

0484

OSLO

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

OsloMet - storbyuniversitetet

0130

OSLO

Forsvarsdepartementet

Statsråden

0032

OSLO

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Storgt. 11

0155

OSLO

Framtiden i våre hender

Mariboes gt. 8

0183

OSLO

Frelsesarmeen

Pb. 6866 St.Olavs plass

0130

OSLO

Friele

 

 

 

Fylkesmannen i Agder

Pb. 788 Stoa

4809

ARENDAL

Fylkesmannen i Innlandet

Pb. 987

2604

LILLEHAMMER

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Pb. 2520

6404

MOLDE

Fylkesmannen i Nordland

Statens hus

8002

BODØ

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Pb. 325

1502

MOSS

Fylkesmannen i Rogaland

Pb. 59

4001

STAVANGER

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Statens Hus, Damsveien 1

9815

VADSØ

Fylkesmannen i Trøndelag

Pb. 2600

7734

STEINKJER

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Pb. 2076

3103

TØNSBERG

Fylkesmannen i Vestland

Statens hus, Njøsavegen 2

6863

LEIKANGER

GIEK

 

 

 

Grieg Star

 

 

 

H & M

Karl Johans gate 14

0154

OSLO

Handel og Kontor

 

 

 

Handelshøyskolen BI

 

0442

OSLO

Hedmark fylkeskommune

Pb. 4404 Bedriftssenteret

2325

HAMAR

Helse- og omsorgsdepartementet

Helseministeren

0030

OSLO

Helsedirektoratet

Pb. 7000 St. Olavs plass

0130

OSLO

Hope for Justice Norge AS

 

 

 

Hordaland fylkeskommune

Pb. 7900

5020

BERGEN

Hovedorganisasjonen Virke

Pb. 2900 Solli

0230

OSLO

IKEA

Nesbruveien 42

1396

BILLINGSTAD

IKT-Norge

Oscarsgt. 20

0352

OSLO

IndustriAll

 

 

 

Initiativ for etisk handel

Storgt. 5

0155

OSLO

Innovasjon Norge

Pb. 448 Sentrum

0104

OSLO

Juridisk rådgivning for kvinner

Skippergt. 23

0154

OSLO

Jussbuss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Skippergt. 23

0154

OSLO

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og innvandringsministeren

0030

OSLO

Kirkens Nødhjelp

Pb. 7100 St. Olavs plass

0130

OSLO

Klima- og miljødepartementet

Statsråden

0030

OSLO

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsministeren

0032

OSLO

Konkurransetilsynet

Pb. 439 Sentrum

5805

BERGEN

Kristiansand kommune

Pb. 417 Lund

4604

KRISTIANSAND

Kulturdepartementet

Statsråden

0030

OSLO

Kunnskapsdepartementet

Kunnskaps- og integreringsministeren

0032

OSLO

Landbruks- og matdepartementet

Statsråden

0030

OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgt. 11

0181

OSLO

Maler- og Byggtapetmestrenes Landsforbund

 

 

 

Mattilsynet

Pb. 383

2381

BRUMUNDDAL

Mester Grønn

 

 

 

Miljødirektoratet

Pb. 5672 Sluppen

7485

TRONDHEIM

Miljømerking

Henrik Ibsens gt. 20

0255

OSLO

Miljøorganisasjonen Zero

 

 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune

Fylkeshuset, Julsundvegen 9

6404

MOLDE

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Pb. 93

4791

LILLESAND

NHO Transport

Pb. 5477 Majorstuen

0305

OSLO

NIM

 

 

 

Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid

Pb. 8034 Dep

0030

OSLO

Nordland fylkeskommune

Fylkeshuset

8048

BODØ

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Pb. 2560

7735

STEINKJER

Norges Bank

Pb. 1179 Sentrum

0107

OSLO

Norges Bilbransjeforbund

 

 

 

Norges Bondelag

 

 

 

Norges Byggmesterforbund

 

 

 

Norges Fiskarlag

 

 

 

Norges Handelshøyskole

Helleveien 30

5045

BERGEN

Norges Juristforbund

Kr. Augustsgt. 9

0164

OSLO

Norges Kemner- og kommunekassererforbund

 

 

 

Norges KFUK-KFUM

Pb. 6814 St. Olavs pl.

0130

OSLO

Norges kristne råd

Rådhusgt. 1-3

0151

OSLO

Norges naturvernforbund

Mariboes gt. 8

0183

OSLO

Norges Rederiforbund

Pb. 1452 Vika

0116

OSLO

Norges Skogeierforbund

 

 

 

NorgesGruppen ASA

Postboks 300 Skøyen

0213

OSLO

Norsif (norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer)

 

 

 

Norsk Bedriftsforbund

 

 

 

Norsk Bergindustri

 

 

 

Norsk Bonde- og småbrukarlag

 

 

 

Norsk Fiskeoppdretteres Forening

 

 

 

Norsk Forening for Bygge- og entrepriserett

c/o Advokatfirmaet Grette AS

0114

OSLO

Norsk Gjenvinning

Postboks 567 Skøyen

0214

OSLO

Norsk Hydro ASA

Postboks 980 Skøyen

0240

OSLO

Norsk Industri

Pb. 7072 Majorstuen

0306

OSLO

Norsk journalistlag

Pb. 8793 St. Olavsplass

0028

OSLO

Norsk kommunikasjonsmyndighet

 

 

 

Norsk olje og gass

Postboks 380 Sentrum

0102

OSLO

Norsk Reiselivsforum

Øvre Slottsgt. 18-20

0157

OSLO

Norsk senter for menneskerettigheter

Universitetet i Oslo

0130

OSLO

Norsk Tjenestemannslag

Møllergt. 10

0179

OSLO

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Pb. 452 Sentrum

0104

OSLO

Norske Inkassobyråers Forening

Pb. 311

3201

SANDEFJORD

Norske Maritime leverandører

 

 

 

Norwegian Air Shuttle ASA

Postboks 115

1330

FORNEBU

Norwegian-African Business Association

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet

Pb. 8090 Dep

0032

OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Pb. 5250 Majorstua

0303

OSLO

Næringslivets Servicekontor for Markedsrett

 

 

 

Odfjell

 

 

 

Olje- og energidepartementet

Pb. 8148 Dep

0033

OSLO

Oppland fylkeskommune

Pb. 988

2626

LILLEHAMMER

Orkla

Postboks 423 Skøyen

0213

OSLO

Oslo kommune

Rådhuset

0037

OSLO

Raftostiftelsen

Menneskerettighetenes plass 1

5007

BERGEN

RE: ACT

c/o Strømmestiftelsen

4664

KRISTIANSAND S

Redd Barna

Pb. 6902 St. Olavsplass

0130

OSLO

Regelrådet

Kartverksveien 21

3511

HØNEFOSS

Regjeringsadvokaten

Pb. 8012 Dep

0030

OSLO

Regnskap Norge

 

 

 

Regnskogfondet

 

 

 

Riksadvokaten

Pb. 2102 Vika

0125

OSLO

Riksrevisjonen

Pb. 6835 St. Olavs pl.

0130

OSLO

Rogaland fylkeskommune

Pb. 130

4001

STAVANGER

Rørentreprenørene Norge

 

 

 

Samferdselsdepartementet

Pb. 8010 Dep

0030

OSLO

SAS Norge

Postboks 144

2061

GARDERMOEN

Sivilombudsmannen

Pb. 3 Sentrum

0101

OSLO

Skeidar

 

 

 

SMB Norge

 

 

 

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Fylkeshuset, Askedalen 2

6863

LEIKANGER

Spire

Mariboes gt. 8

0183

OSLO

Statens legemiddelverk

Pb. 63 Kalbakken

0901

OSLO

Statens sivilrettsforvaltning

Pb. 8027 Dep

0030

OSLO

Statkraft

 

 

 

Stavanger kommune

Pb. 8001

4068

STAVANGER

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Pb. 2350 Sluppen

7004

TRONDHEIM

Telemark fylkeskommune

Pb. 2844

3702

SKIEN

Telenor Norge AS

Snarøyveien 30

1331

FORNEBU

Transparency international Norge

Pb. 1385 Vika

0114

OSLO

Troms fylkeskommune

Pb. 6600

9296

TROMSØ

Trondheim kommune

Pb. 2300 Sluppen

7004

TRONDHEIM

UD/Norges kontaktpunkt for næringsliv

 

 

 

UiT Norges arktiske universitet

Det juridiske fakultet

9037

TROMSØ

UN Global Compact Norge

 

 

 

UNICEF Norge

Pb. 438 Sentrum

0103

OSLO

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Stortingsgt. 2

0158

OSLO

Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet

5020

BERGEN

Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet

0130

OSLO

Utenriksdepartementet

Pb. 8114 Dep

0032

OSLO

Utviklingsfondet

 

 

 

Varner

 

 

 

Vest Agder fylkeskommune

Pb. 517 Lund

4605

KRISTIANSAND

Vestfold fylkeskommune

Pb. 2163

3103

TØNSBERG

Widerøes Flyveselskap AS

Pb. 247

8001

BODØ

WWF Verdens naturfond

 

 

 

Yara Norge AS

Postboks 343 Skøyen

0213

OSLO

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Pb. 9232 Grønland

0134

OSLO

Østfold fylkeskommune

Pb. 220

1702

SARPSBORG

Følg saken

 • 01.07.2022

  No trer openheitslova i kraft

  Nyheit | Barne- og familiedepartementet

  Den 1. juli trer openheitslova i kraft. Med lova får verksemder plikt til å utføre aktsemdsvurderingar for å stanse, førebygge og begrense negative konsekvensar på menneskerettar og anstendige arbeidsforhold.

 • 09.11.2021

  Invitasjon til arrangement om åpenhetsloven

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet inviterer til et arrangement om åpenhetsloven fredag 3. desember 2021.

 • 09.04.2021

  Prop. 150 L (2020–2021) - Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet foreslår i denne proposisjonen en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Lovproposisjonen følger opp Etikkinformasjonsutvalgets rapport Åpenhet om leverandørkjeder.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 09.04.2021

  Strengare krav til openheit hos verksemder

  Nyheit | Barne- og familiedepartementet

  Større verksemder skal påleggjast å arbeide aktivt med å avdekkje og handtere negativ påverknad på menneskerettar og arbeidsforhold i leverandørkjedene sine. I dag la regjeringa fram forslag om ei ny openheitslov.

 • 19.12.2019

  Høring - Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om leverandørkjeder

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 29.03.2020

 • 28.11.2019

  Utvalg foreslår etikkinformasjonsplikt

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Etikkinformasjonsutvalget foreslår at næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. I dag overleverte de sin rapport til forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad.

 • 28.11.2019

  Åpenhet om leverandørkjeder

  Rapport | Barne- og familiedepartementet

  Utredning fra utvalg oppnevnt av regjeringen 1. juni 2018 for å utrede en lov om etikkinformasjon. Innstilling avgitt til Barne- og familiedepartementet 28. november 2019.

 • 27.11.2019

  Overlevering av Etikkinformasjonsutvalgets rapport

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Torsdag 28. november overleverer Etikkinformasjonsutvalget sin rapport til forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad. Følg overleveringen direkte her fra kl. 10.15.

 • 24.06.2019

  Etikkinformasjonsutvalgets statusrapport – juni 2019

  Rapport | Barne- og familiedepartementet

  Etikkinformasjonsutvalget har avgitt en foreløpig statsurapport om utvalgets arbeid. Ifølge rapporten finner utvalget det hensiktsmessig å innføre en lovpålagt etikkinformasjonsplikt.

 • 31.08.2018

  I gang med arbeid om etikkinformasjon

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Et nyoppnevnt ekspertutvalg skal vurdere om næringslivet bør få en plikt til å informere om sitt arbeid med å sikre anstendige arbeidsforhold i egne leverandørkjeder.

 • 04.06.2018

  Oppnevner etikkinformasjonsutvalg

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Et nytt utvalg skal vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder.